קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 11 - The Hebrew University Magnes Press

Korot is devoted to the study of the philosophical, sociological and ethical aspects of the history of medicine and Judaism. The topics covered by the Journal include: medicine in Jewish and Hebrew sources, the history of Jewish physicians, medicine in Palestine and Israel and medicine during the Nazi period. Korot is published annually. Each volume contains mostly English-language articles, together with some Hebrew contributions (abstracted in English). The “Historical Notes” and “Notes and Events” sections cover recent important developments and events in the above mentioned topics around the world. Each issue also includes several reviews of noteworthy books and contributions to the field. Korot is sponsored by The Dr. Manuel & Helen Glazier Memorial Fund of The American Physicians Fellowship for Medicine in Israel, and the Center for Jewish Medical Heritage. Its editorial board comprises scholars from the USA, France, Germany, UK and Israel. Korot is the organ of the Isra

χ ËÈ ÌÈÈÁ  ¯ ‡ Ù ¯ Ó‰  · ¯ ‰ Ï ˘ ˙ ȇ ÂÙ ¯ ‰ ‰ ˜ ÈË ˜ ¯ Ù‰ È Ú Ô ˙ ˘ ‰ È ¯ · ÚÓ ÂÎÎ ¯ ˙  ‰ ÏÁ ˙ · ˘ È  ÙÓ ‰ ˙ ȉ ‰ Ù ¯ ˙ ‰ ¯ ˜ ÈÚ ÈÎ Ï ¯  ÂÎÎ ¯ ˙  „ ¯  χ · ¯ ‡ ˘  ¯ ·  ˘ ¯ ‡ ÈÈÎ È Ú Î Á‡ Â Ï  Î ÌÁ‰ ÏÈ ˘ ¯ ÈÙ‰ Âχ ÏÎ [...] ÌÈ ˆ È · ‰ ˙ ÂÙÈÏ ˜ Âȉ ÏΉ ¯ ˜ ÈÚ Î Á‡  . ΂ ÌÈ  Ù · Ó ¯ Ó ˆ ‰ Ú ¯ Ê Î Á‡  [...] ‰  Ë ˜ ‰  ËÚÓ ËÚÓ ˙ ÁÓ  Â Ô · ‡ ‰ ˙ ‡ ÂÒÓ‰  ÒÙ , ·  Ú–‡ Ú ÂÎ Û„)  Ô · ‡ ‰ ‰ ˙ ˆ È ¯ ˆ ‰ · ˜  ‰ ÈÙ · ÈÁ ¯ ‰   ˘ Ú ÔÙ‚ .( ÈÏ ˘ ˙  ˘ ‚ „‰‰ ÏÎ , ˙ ¯ Á‡ ÔÈ ˆ Ó ‡ Ï Ì‡ . ÂÙ ˜ ˙ ÂÈÂÓÎÏ , ˙ ÂÙ ¯ ˙ ‰ ˙  Ή ÔÙ‡ Ï ‰ · ¯ ˙   „ Ù ˜ · ÒÁÈÈ ˙ ‰  Á ¯ , ÔÎ ÂÓÎ : ˙  ˘ ¯ „  ‰ ˙ „ ÈÓÏ  ˘ ‡ ¯ ÂÁÙ  ˙ È Â Á ÔÙ ‰  ÎÒ ˘ È „‡ Ó ˜ ÊÁ ÌÒ ‡ ‰ ˘ ÈÙÏ Ì  Ó‡ · ÂË ¯ ˙ ÂÈ ËÚÂÓ ¯ · „  Ê  ‰ ˜ · ‡ ‰ Ó ÌÈ ˘ Ï · ÂË ¯ ˙ ÂÈ ÔÎÏ ÔÎ ˙ ÒÈ ÂÈ  ÈÚ „ Ú Û„) ‰  ÎÒ È Ú ¯ [ ‰] Ó ˙ ˘ Ó ‰  ÎÒ ‡ Ï · ˙  · ¯ ÌÈÓÚÙ ¯ · „ ‰ ‰ ˘ Ú ˙ ˘ . (‰ Ï ˘  ÒÙ , ·  Ú Ì‡  [...] ̉ ¯ „ Ú · ¯ ‰ ˜ ˘ ˙ Ï„‚ Ì„‡ Ï ÈÎ Ï„‚ ˙ ÙÂÓ · ÈÏ Â ¯ Ó‡ Ì‚ ‚ ‰ ˜ ˘ ˙ ÌÈ  ˘ ¯ ˘ Ú Ô · ̇  [...] ̉ ¯ „ ˙ È  ÈÓ ˘ ‰ ˜ ˘ ˙ ÔË ˜ ¯ Ú  Ô ˙ ˘ ‰ ˙ ¯ ‚ ‰ È„ ÈÏ ‡ · È  Ê  ‰ ÌÈ ¯ ÂÚ ˘ ‰ ÔÓ ¯ ˙ ÂÈ Ì‰ Ï Ô ˙ ˙ ̇ ÈÎ Ë ¯ È ˜ . ( ÂÙ ˜  ÒÙ ,‡ Ú ÂÎ Û„) ˜ ÒÙÈ ‡ Ï ڂ ¯ ÏÎ · ÔÈ ˙ ˘ È ˘ ÌÈÈ · ¯ Ú‰ , ÌÈÈ ¯ · Ú‰ ̉ È ˙ ÂÓ ˘ · ·  ¯ Ï Â  ÂÎ „ ȉ · ˙ Î · ÌÈ ¯ ÎÊ  ‰ ‡ Ù ¯ Ó‰ È ¯ ÓÂÁ ÏÚ ÂÈ ¯ · Ò‰ · , ‰ Ó‚ „ Ï . È„ ‰ È ‡ ¯  ˜ Ï Â„ Ú  ˙ ÂÈÏÂÙÈˉ ˙ ‡ ¯ ‰‰ . ÌÈÈÊÚÂω  ‰ Ù‚ Ó‰ „‚  ‰ Ï‚ Ò ÌÈ  ÈÎÓ „ ˆ ÈÎ Â Á ¯ ¯ ‡ ˙ Ó ‰ Ù‚ Ó ÔÓÊ · ‰ ‡ ÂÙ ¯ ‰ ˙ ‚ ‰  ‰ ‡ ‰ ÔÎ ÂÓÎ ( ·  Ú ÁÎ Û„) . È‚ Ï ‰ ˙  Ή „ ÂÒ ˙ ‡ ˙ ÂÏ‚ Ï ¯ ÂÒ‡ ˘ ¯ ÈÚÓ ˙ ÂÏÂÏÚ Ì‰ · ˘ ˙ ÂÓ ˜ Ó‰ ˙ ‡   ÈÈ ˆ · , Ï ˘ ÓÏ . ÌÈÈ„ ‰ È ÌÈÁ  ÂÓ · ˘ Ó ˙ ˘ Ó : Ìȇ ¯  ˜ ‰ ω ˜ Ï ÌÈ ¯ ÎÂÓ‰ ÌÈ‚ ˘ ÂÓÏ ‰  ÙÓ ‡ ‰ ˙ ÂÒ ¯ ÂÓ Á ˙ Ù ˙ ‰ Ï Ì ˜ Ó · ÂÓ ˆ Ú Ú ¯ Ê · ‡ ÂÈ„ È ÈÁÈ ˘ ÈÏÈ ˆ ‡ ˙ Á ˙ ‡ Ò ¯ ÂÓ‰ ‡ ˆ ˙ · Ï · ̇  .(‡ Ú ÁÎ Û„) [...] ÔÈÏÈÙ ˙ ‰ ˙ Á  ‰ Ì ˆ Ú ¯  · ÈÁ Ì ˜ Ó ‡ ‰  22‡ Óˇ„ ‡ ˜  · · ¯ ˘ ‡ · ‡ Î ‡ ‰  21‡ ˜ ÈËÈ ˘ Ï .( ÁÏ ˜  ÒÙ ,‡ Ú Î Û„) Û‚ · Í ¯ ȉ , ÌÈÈ„ ‰ È ˙  ¯  ˜ ÓÓ ¯ ÓÂÁ‰ ˙ ‡ ˜ È ˙ Ú‰  Á ¯ ˘ ˙  ¯ ˘ Ù‡‰ ˙ ‡ ÏÂÏ ˘ Ï Ôȇ ÂÓÎ . ¯ ÓÂÁ ·  ˙ ‡ È ˜ · ÏÚ „ ÈÚÓ ËÒ ˜ ˉ Û‚ · ˙ ÂÈ ˘ ȇ‰ ˙  ¯ Ú‰‰ È · È ¯ Ìχ .( sciatica – ‰ ˜ Èˇ ÈÒ) ˙ È ˘  21 ˘  ¯ ÈÙ ; ·  Ú–‡ Ú „  ; ·  Ú · Ó ÔÈÏÂÁ , ÈÏ · · ˙ Ó‚ „ , ˙  ¯  ˜ Ó ‰ ÓÎ · ¯ ÎÊ  Á  ÂÓ‰ 22 · Ó ÔÈÏÂÁ ;‡ Ú ‰ ˜ ÔÈ ¯ „ ‰  Ò ; ·  Ú ‰ Ï ‰ ˆ È · ; ·  Ú ‚ ˙ ÂÎ ¯ · , ÈÏ · · : „ ÂÓÏ ˙ Ï È ˘ ¯ . ‚ È ‰ ËÈÁ ˘ ˙ ÂÎω , Ì · Ó ¯ ; „ ÂÚ , ·  Ú „  ÔÈÏÂÁ ; ·  Ú–‡ Ú ‡ È
קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 1 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 2 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 3 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 4 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 5 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 6 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 7 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 8 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 9 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 10 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 11 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 12 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 13 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 14 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 15 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 16 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 17 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 18 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 19 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 20 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 21 |

קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז


About Book קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז

KOROT
English part
Front matter
Small title
Notice to contributors
Title
Copyrights
Contents
Editorial
Summaries
Nadav Davidovich and Rhona Seidelman - Herzl's Altneuland: Zionist utopia, medical science and public health
Raphael Falk - Nervous diseases and eugenics of the Jews: a view fron 1918
Rakefet Zalashik - The psychiatric asylum in Bnei-Brak and 'the society for the help of the insane', 1929 - 1939
Nurit Kirsh - Physicians in the young state of Israel: 'putting Jewish migration into its historic perspective'
Delphine Haiun - The Israeli patients' rights law: a discourse analysis of some main values
Historical notes
A. Emed - Markus Hajek (1861 - 1941)
Michael Nevins - Did Chairman Mao have a jewish doctor
Book reviews
Also received
Obituaries
Heinrich Schipperges
Mrs. Hannah Leibowitz

page hebrew university magnes press korot devoted study philosophical sociological ethical aspects history medicine judaism topics covered journal include jewish sources physicians palestine israel during nazi period published annually each volume contains mostly english language articles together with some contributions abstracted “historical notes” “notes
The Hebrew University Magnes Press Outlet

עיונים בחינוך היהודי כרך יא: שפות וספרויות בחינוך היהודי מחקרים לכבודו של מיכאל רוזנק
עיונים בחינוך יהודי הוא בימה לניתוח מחקרי של סוגיות מרכזיות בתחום החינוך היהודי בימינו. הסדרה באה לתת ביטוי לאמונה בחיוניותו של הקשר בין תיאוריה למעשה כחלק מן המאמץ לש

המבט המופנה לאחור
מאפייניה של הפואמה נבחנים בספר זה באמצעות קריאה בפואמות של שלושה משוררים – ישראל פנקס, הרולד שימל ואהרן שבתאי, ובאמצעות סקירה היסטורית-ז'נרית של המסורת שממנה צמחה הפואמה

המקרא בין תחביר לפרשנות


On Chariots with Horses of Fire and Iron
This book deals with the arrival of modernity in the Holy Land in the form of the 86 km Jaffa-Jerusalem Railway. Befitting the completion of such a substantial undertaking, the inauguration, in September 1892, was a grand affair, attended by representatives of the Ottoman Empire, consuls, religious leaders, and foreign delegations. The tracks approached Jerusalem from the southwest through the Judean Mountains, taking advantage of the deep, winding river bed of the Soreq Valley. This afforded the least steep route, though even then the grades were a challenge for the locomotives. Since the tracks were of narrow meter-gauge they could easily follow the natural contours of the land on the ascent to Jerusalem, the highest point, at about 700 meters above sea level

ממשה ליהושע ומנס לטבע: ניתוח ספרותי של פרקי הכיבוש
[R]ספר יהושע זכה להתייחסויות מקיפות של חוקרי היסטוריה, ארכאולוגיה וגאוגרפיה, אולם טרם נידונו היבטיו הרעיוניים והספרותיים. מחקר זה בא למלא את החסר. במוקדו עומד בירור האידא&#

איטליה: כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה - משה דוד קאסוטו
בכרך זה, השלישי בסדרה 'כינוסים, סדרת מוספים' של 'איטליה', כונסו מאמרים שראשיתם בהרצאות אשר הושמעו בימים יא-יב בסיוון תשסב (22-23 במאי 2002) בכנס על תרומתו המדעית של משה דוד קאסוטו (פי

איטליה כרך ט'ז: כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה
כתב העת 'איטליה' משמש מזה שנים אחדות במה מרכזית לחוקרים העוסקים במישרין או בעקיפין בהיבטים שונים של תולדות יהודי איטליה, ספרותם ותרבותם, בכל הדורות

האוכלוסייה הערבית והמאחז היהודי : תפרוסת וצפיפות בארץ ישראל בשלהי התקופה העותמאנית ובתקופת המנדט הבריטי
הספר פורס את מצב הדמוגרפיה בארץ ישראל לאזוריה בתחילת תקופת ההתיישבות היהודית בה ומנתח בפירוט ולעומק את הגורמים הגאוגרפיים, הפוליטיים והאנושיים לשוֹנוּת בין האזורים &#

איטליה כרך יז: כתב-עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה
כתב העת 'איטליה' משמש מזה שנים אחדות במה מרכזית לחוקרים העוסקים במישרין או בעקיפין בהיבטים שונים של תולדות יהודי איטליה, ספרותם ותרבותם, בכל הדורות.

LEVINAS'S JEWISH THOUGHT: Between Jerusalem and Athens
This book situates Levinas in the pantheon of modern Jewish thinkers, discussing a number of themes that frequently occur in Jewish thought. The author presents Levinas's oeuvre, which comprises two parts - his Jewish, “confessional” writings and his philosophical, “professional” writings - as a unity. The question of the exact relationship between these two types of writings is a lively discussion in present day scholarship. How does Levinas perceive the relationship between revelation and philosophy, the biblical address and the logos, the Saying and the said, faith and reason? There is a long oppositional tradition which contrasts Athens with Jerusalem, yet Levinas does not take part in such an antithetical tradition. Without reconciling or harmonizing, he belongs to the philosophical tradition as well as to the Jewish tradition. This double allegiance explains the presence of philosophical terms and themes in his Jewish thought and the presence of Jewish words and ideas in his

פסיכולוגיה של הילד והמתבגר: מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית. מהדורה שנייה מתוקנת ומורחבת
הספר הפסיכולוגיה של הילד והמתבגר: מבוא לפסיכולוגיה ההתפתחותית – מהדורה שנייה מורחבת ומתוקנת הוא סיכום מקיף ומעמיק של הידע העכשווי בתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית. הספר ע

ההלכה הנבואית: הפילוסופיה של ההלכה במשנת הראיה קוק
הספר ההלכה הנבואית מביא לראשונה תמונה כוללת של הגותו ופסיקתו של הרב קוק, מגדולי אנשי הרוח בעולם היהודי בעידן המודרני. הספר מבאר באופן חדשני את משנתו לאור כתביו המודפסים &

המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים
הכרך המונח עתה בידי הקורא משלים מפעל שנטל על עצמו פרופ' משה גושן־גוטשטיין זל לפני למעלה מיובל שנים: פרסום מהדורה מדעית של תרגום המקרא לסורית ארץ־ישראלית המבוססת על קריא

מודרות ואהובות: סיפוריהן של נשים בדוויות משכילות
מה מניע נשים בדוויות ללחום למען רכישת השכלה גבוהה? מאין שואבות הן את כוחן? באילו אסטרטגיות הן נוקטות כדי להצליח? האם הן מהוות דוגמה אישית לנשים צעירות אחרות? האם הן כוח מחדש

עיונים בחינוך היהודי כרך יב: השפה העברית בעידן הגלובליזציה
אסופת המאמרים בספר השפה העברית בעידן הגלובליזציה פונה הן לחוקרים והן למורים העוסקים בהוראת השפה בשדה ומאפשרת לקורא עיון מקיף ומגוון בהיבטים שונים הנוגעים לעברית. הקו

The Battle For The Land
In 1901, the Zionist Organization founded the Jewish National Fund to purchase lands in the Land of Israel and transfer them to the ownership of the Jewish people. The book before us examines and summarizes the JNF’s land purchasing policies and endeavors, from the establishment of the Fund to the establishment of the State of Israel in 1948. A major part of this essay centers on the period from 1936 to 1948, which were the most important years of the JNF’s activities and during which it became almost the sole Jewish entity promoting this aspect of the building of the land of Israel. During these years, the JNF purchased about 600,000 dunams, which constitute more than 60% of its acquisitions from its establishment to the establishment of the State. The pivotal nature of the JNF during those years stems first and foremost from the recognition of its settlement endeavors by the top institutions of the Zionist Organization, in promoting the political interests of the Zionist movement in

נגד מידיאס
דמוסתנס, הנואם הדגול, התנדב לממן את הוצאותיה של מקהלת גברים לחגיגה העירונית הגדולה לכבוד דיוניסוס שנערכה באתונה באביב שנת 348 לפסהנ. הוא הכין לחברי המקהלה וגם לעצמו תלבושו

COPING WITH CRISIS: Conflict Management and Resolution
Coping with Crisis focuses on the theme of conflict management and resolution in its many facets: on the level of individuals, families, groups, cities, and countries, in the spheres of environment, economics, law, and politics, and through its representation in literature and the arts. The essays in this three-part volume, grouped into the rubrics of Humanities, Law, and Social Sciences, describe varied modes of response to conflict, presenting both theoretical discussions and many instructive examples of how potentially volatile situations may be avoided or defused.

האם הסובלנות תנצח: חינוך מוסרי בעולם מגוון
מה לפילוסופיה מוסרית ולחינוך? דומה שאין תשובה חד-משמעית לשאלה זאת. ביסודו של דבר, חינוך עניינו דוגמה אישית, הרגל, הכושר להפעיל בשום שכל אהבה, כבוד, דאגה, רצון; לעתים פחד, אהדות &

הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז''ל
'הסיפור שלא סופר' חוקר את שכתוב הסיפור המקראי – או הסיפור הדרשני – בספרות חזל מזווית הראייה של פואטיקה תיאורית והיסטורית. אפשר היה לצפות שמעמדו הקנוני של התנך יְקבע אותו ו

סוגיות נבחרות באתיקה עסקית ובאחריות חברתית
הספר סוגיות נבחרות באתיקה עסקית ובאחריות חברתית דן בנושא העומד בראש סדר יומנו הציבורי ומציג את עיקרי משנתו האתית של המחבר. ייחודו בכך שהוא בנוי מפרקים עיוניים, מאירועי–

ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה
פרופסור זאב פלק נולד בברסלאו בשנת תרפג ועלה לארץ בשנת תרצט. הוא החל את השכלתו המשפטית בשיעורי המשפט של ממשלת המנדט הבריטי על ארץ-ישראל (פלשתינה) בירושלים בשנת תשה וסיימה ”

מבואות לאתיקה א
אתיקה של תחום פעילות כלשהו של החיים האנושיים היא תפיסה בדבר ההתנהגות הראויה באותו תחום. עיסוק בהתנהגות הראויה בתחום אנושי כלשהו הוא מטבעו עיסוק בתחום הזה עצמו, בזהותו, ב

בין תורה לחכמה: רבי מנחם המאירי ובעלי ההלכה המיימונים בפרובנס
עניינו של הספר הוא מפגש בין הלכה לפילוסופיה כפי שהוא בא לידי ביטוי ייחודי בכתביו של רבי מנחם המאירי ובחיבוריהם של בעלי הלכה בפרובנס. חיבוריו הגדולים של המאירי, הקטעים שנ

פירוש על ספר במדבר א-י
הספר דן בתכניו של ספר במדבר, במגמותיו, במבנים הספרותיים שלו ובסוגיות המתעוררות בלימודו. לגופו של הכתוב מוצמד פירוש שוטף וחלק. בשולי העמודים ניתנים חילופי גרסאות של החומ

מנדלי, לפניו ואחריו
מגמתו של הספר להחזיר אל מחזור הקריאה והחיים סופרים קלסיים כמנדלי, עגנון, ברנר וביאליק. כיום אפילו חיי המדף של ספרות שרק אתמול נולדה קצרים מאוד, קל וחומר ספרות קלסית שנעלמת

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי במשתנים אחדים: תקצירי תיאוריה ותרגילים כולל תקליטור
ספר לימוד זה מיועד לסטודנטים הלומדים חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי במשתנים אחדים ו-אנליזה וקטורית במוסדות להשכלה גבוהה בקורסים:חדוא 2, חדוא 2 מ, חדוא 2 ת, וחשבון אינפיניטיסי&

קול גדול ולא יסף: תורת ישראל בין שלמות להשתלמות
עילאיותה של תורת ישראל הובנה במהלך הדורות בשתי דרכים חלופיות: יש שהיא מיוחסת לתורה מראשיתה כהוויה מושלמת וקבועה שאי-אפשר להוסיף עליה, ויש שהיא מיוחסת לתורה כהתהוות ההו–

ההר שהיה כמפלצת


אורתודוקסייה יהודית: היבטים חדשים
האם יש הצדקה להוסיף ולדבר על תופעה רציפה ונהירה של יהדות אורתודוקסית? קובץ המחקרים 'אורתודוקסייה יהודית: היבטים חדשים' מציג את היהדות האורתודוקסית כתופעה מגוונת ועשי—

Journal of rural cooperation, Vol. 36, 1, 2008: Special Issue - Social Capital and Rural Governance in Central and Eastern Europe
The transition process in central and eastern Europe (CEE) had a profound effect on how individuals interact. Economic and social institutions have changed, requiring an adaptation process by individuals in the move toward a market economy. How each individual accesses, manipulates and uses their networks will determine the use of their social capital. Within CEE, there is a presumption of low levels of social capital. This paper questions the rationale of applying the contested ‘western' concept of social capital to CEE countries. It argues that although the concept was developed to understand processes within established democratic systems, it nevertheless is instrumental for analysing how trust is formed, and for understanding cooperation amongst individuals. As such, this framework reconciles literature from sociological and economic disciplines and offers a comprehensive framework for the analysis of social capital on a micro level. This involves positing social c

מי אני שאחליט על גורלם? דילמות אתיות של מורים
עיסוק בחינוך הוא עיסוק במוסר ובאתיקה. 'עובדי הוראה וחינוך הם לעולם מורים ומחנכים של בני אדם רכים בשנים, שנים חשובות ביותר לעיצוב חייהם. מלאכת ההוראה והחינוך אמורה לעזור –

כוכב מיעקב: חייו ויצירתו של פראנץ רוזנצווייג
הספר מתאר את חייו הקצרים והסוערים של הפילוסוף היהודי פראנץ רוזנצווייג, שחי ופעל בראשית המאה העשרים בגרמניה. רוזנצווייג חידש חידושים הן בתחום הפילוסופיה הכללית הן בתחו

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יט
רשימת מאמרים המופיעים בכרך זה: מקרא טובה גנזל מעמדם של בעלי התפקידים במקדש העתידי בנבואת יחזקאל יעקב מילגרום התכונות הייחודיות של מקדש יחזקאל מניין?נועם מזרחי בין חק

הופעותיו של הכוח במיסטיקה היהודית
הספר דן בדגמים של היחס בין הכוח האלוהי לכוח האנושי בספרות המיסטית היהודית. דגמים אלה חולצו מתוך שלל טקסטים, שרבים מהם נמצאים בכתבי יד וטרם נידונו במחקר. הדיון מצביע על ההמ&

חדשים גם ישנים: בנתיבי משנתו ההלכתית-הגותית של הרב קוק
זוכה פרס ויילר לשנת תשסו. הפוסקים נוהגים לשלב בפסקיהם אמירות מטה-הלכתיות השאובות מתחומי המחשבה והמוסר, המדרש והאגדה, הפילוסופיה וספרות החכמה, תורת הקבלה וכדומה. שילוב ז&#

קטעי מדרשי הלכה מן הגניזה
תרומת הגניזה הקהירית למחקר מדרשי ההלכה ניכרת במיוחד בשני היבטים. ההיבט הראשון, שכמעט לא מצאנו כיוצא בו בשאר ענפיה של ספרות התלמוד הקלסית, הוא גילוי קטעים ממדרשים אבודים. &#

זהויות במדים: גבריות ונשיות בצבא הישראלי
'גבר גבר' - צ.ה.ל הוא הזירה בה מעוצבות הזהות הגברית והנשית המלווה כל מי ששירת בצבא למשך כל חייו. גבריות, כמו נשיות, היא דימוי או אידאל שהכול מכירים אך איש אינו יכול להגדירה במד•

שאלת האשמה
החיבור שאלת האשמה - התגובה האמיצה והנוקבת ביותר של קרל יאספרס, אחד מגדולי ההוגים האקזיסטנציאליסטים במאה העשרים לזוועות של הנאציזם - עומד במרכזו של קובץ זה. קוראיו של יאספ&#

הגוף האלוהי הנשי בקבלה: עיון בצורות של אהבה גופנית ומיניות נשית של האלוהות
ספר זה הוא ניסיון לפרש מסורות מספרות הקבלה המתייחסות לגוף האלוהי הנשי. ריכוזן של מסורות אלה במחקר מיוחד מסב את תשומת הלב לפן חשוב של ספרות הקבלה: היותה של האלוהות בעלת בחי&

יהדות פורטוגל במוקד
ספר זה הוא הראשון המוקדש כולו ליהדות פורטוגל שרואה אור בארץ. יהדות פורטוגל לא זכתה לתשומת לב ראויה במחקר בארץ והספר בא לתקן במקצת את המעוות ולבטל עוול גדול שנעשה ליהדות ז&#

זיכרון בהגירה: חיילי הצבא האדום בישראל
זיכרון בהגירה הוא סיפורם של הווטרנים – חיילי הצבא האדום במלחמת העולם השנייה -- שעלו לישראל בשנות התשעים של המאה העשרים. בישראל, מדינתם החדשה, מוצאים עצמם הווטרנים בשולי החב

הדמוקרטיה הקלסית: התהוותה, תפקודה, עקרונותיה ותלאותיה באתונה
באתונה הקלסית קמה הדמוקרטיה הראשונה בתולדות האנושות, שהייתה לדמוקרטיה הישירה המפורסמת ביותר בכל הזמנים. הספר בוחן את תהליכי צמיחתה והעמקתה, את תפקוד מוסדותיה והליכי ק

בין פז'וז'י לשצ'וצ'י ובין תל-אביב לאוהיו
חנוך לוין הוא מחזאי, בימאי, סטיריקן, משורר וסופר, שרבים רואים בו את אחד היוצרים הישראלים החשובים והמשפיעים ביותר במאה העשרים. הספר בין פז'וז'י ושצ'וצ'י ובין תל-אביב לאוהיו, &

מקרא לישראל: יהושע
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

לקראת חיים חדשים: ניצולים ועקורים בברגן-בלזן ובאזור הכיבוש הבריטי בגרמניה, 1950-1945
ברגן-בלזן, אחד הסמלים לשטניות הנאצים, היה מחנה הריכוז הגדול ביותר על אדמת גרמניה. הוא גם היה מחנה הריכוז היחיד שהפך לאחר שחרורו למחנה עקורים ולמרכז קליטה ושיקום לאלפי ניצ&#

החידה מאחורי הברושים: חוות וחברות מטעים במישור החוף בתקופת המנדט
עקירת הפרדסים במישור החוף חושפת בתי אבן מתפוררים, שערים חלודים, בארות ושדרות ברושים המובילות לשום מקום. בשנות העשרים והשלושים של המאה העשרים חצו את השדרות דרכים שהוליכ•

מלח הארץ: סדרה למחקרי ים המלח (כרך 3)
הידעתם כי סלעי התשתית שמתחת לים המלח, והאגן שמדרום לו, שקעו לעומק של יותר מעשרה קמ? כי העומק הזה התמלא ברובו במשקעים שונים, ובגלל שקצב המילוי אינו משיג את קצב השקיעה, אזור ים &#

פירוש על ספר במדבר יא-כא
הספר דן בחלק האמצעי של ספר במדבר, הכולל פרשיות רבות משקל מנקודת ראותה של התורה עצמה, כגון מעשה המרגלים, שגרם לנדודיו של דור המדבר, או פרשת פרה אדומה, שהיא המרכזית בשיטת הטוה—

אלברט איינשטיין רעיונות ודעות
רב המכר של 2005! יכולתו המדהימה של אלברט איינשטיין לחדור היישר אל לבו של נושא כלשהו ניכרת בכתיבתו בעניינים כלליים ממש כמו בעבודותיו המדעיות. בזכות סגולה נדירה זו הבעיות המו