קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 12 - The Hebrew University Magnes Press

Korot is devoted to the study of the philosophical, sociological and ethical aspects of the history of medicine and Judaism. The topics covered by the Journal include: medicine in Jewish and Hebrew sources, the history of Jewish physicians, medicine in Palestine and Israel and medicine during the Nazi period. Korot is published annually. Each volume contains mostly English-language articles, together with some Hebrew contributions (abstracted in English). The “Historical Notes” and “Notes and Events” sections cover recent important developments and events in the above mentioned topics around the world. Each issue also includes several reviews of noteworthy books and contributions to the field. Korot is sponsored by The Dr. Manuel & Helen Glazier Memorial Fund of The American Physicians Fellowship for Medicine in Israel, and the Center for Jewish Medical Heritage. Its editorial board comprises scholars from the USA, France, Germany, UK and Israel. Korot is the organ of the Isra

ÔÓΠ· ÏÚÈ , ˙ ȇ ÂÙ ¯ ‰ ˙  ¯ ÙÒ‰ Ó ˙  ¯ È ˘ È ˜ ˙ Ú‰ ‡ Ï ¯ ÓÂÁ‰ Ó ˜ ÏÁ ˘ Ì ˘ ¯ ˙ ‰ Ï Ô ˙ È  ÔÎ . È ˘ ȇ Ú„ È ÍÓÒ ÏÚ · ˙ Î  ‡ χ „ ȉ · ˙ Î · ‰ ‡ ÂÙ ¯ ‰ È  ÈÈ  Ú È„ È ÏÚ ÌÈ ¯ ‡  ˙ Ó‰ ÌÈȇ ÂÙ ¯ ‰ ÌÈ ¯ ÓÂÁ‰ ˙ ÓÈ ˘ ¯  ȇ ÂÙ ¯ ‰ ÏÂÙÈˉ ÈÎ ¯ „ ÂÊ ‰ ËÈ ˘ ÒÈÒ · · . ‰ ˜ È ˙ Ú‰ ˙ È  χ‚- ˙ ÈË ¯ ˜ ÂÙȉ‰ ‰ ËÈ ˘ ‰ ÏÚ ˙   Ú ˘   Á ¯ ˙ ÂÁÈω Ú · ¯ ‡  ÌÏÂÚ‰ ˙ ‡ ÌÈ · ÈÎ ¯ Ó‰ ˙ „ ÂÒȉ ˙ Ú · ¯ ‡ ˙ ÈÈ ¯ ‡ ˙ ‰ „ ÓÚ ¯ ÙÒ ‡ ÏÂ È ˘ ȇ ÌÈÓ ˘ ¯ Ó Ò ˜  Ù ‡ ‰ „ ȉ · ˙ Î ˘ ÔÂÂÈÎÓ . Ì„‡‰ Û‚ · ˘ Ï ·  ˜ ÓÎ ‰‡ ÂÙ ¯ ‰ ˙ „ ÂÒÈ ÏÚ ‰ · Á ¯ ‰  · ‡ ˆ Ó  ˘ ˙ ÂÙ ˆ Ï Ôȇ , ÈÚ ˆ ˜ Ó ‰‡ ÂÙ ¯ ‰ ¯  ˙ ‰ ˙ „ ÂÒÈÏ „ ȉ · ˙ Î · ÌÈ„‰‰ . ÌÈÈ  È · ‰ ÈÓÈÓ ÌÈÈÚ ˆ ˜ Ó ÌÈ ¯ ÙÒ ·  Á ¯ . ÏÂÙÈË ÔÂÁ · ‡ ÈÎ ¯ „ ¯ ‡ È ˙ È„ Î Í ˙ ÌÈÏÂÚ ˙ È  χ‚- ˙ ÈË ¯ ˜ ÂÙȉ‰ : Ô ˙ ˘ ‰ ÈÙ ÏÚ ÔÂÁ · ‡ ˙ ‡ ¯ ‰ Ï ‰ Ó„ ˜ ‰ · ˙ ÂÁÈω  ˙ ÂÈÂÎȇ‰ Ú · Ë ˙ ‡ Ë ¯ ÙÓ „  · ˘ È ÔÎÏ 23Ú Ó ¯ ‡ ˙ „ ÂÒÈ „ Ó · Î ¯ ÂÓ Ì„‡‰ ÈÎ Ú„ ˙ ˘ ÍÈ ¯ ˆ Ìȇ Ù ¯ ‰ Ô ˘ Ï ·  25‰ ˜  ¯ È ‰ ¯ Ó 24 ˘ „ ˜ ‰ Ô ˘ Ï ·  ˜   ‡‰ . ˙ ÂÁÈÏ È  ÈÓ „ ÂÒÈ ÔÓ ‡ ȉ  ̄‰ ‡ ȉ  · ‰ . ˘ ‡ ‰ „ ÂÒÈ ÔÓ ‡ ȉ ÂÊ ‰ Ó„‡ ‰ ¯ Ó  ˜  ‰ ¯ ÂÁ ˘ ‰ ¯ Ó  ˜   „‰ . ÌÈÓ‰ „ ÂÒÈ ÔÓ ‡ ȉ  ‰  · Ï ‰ ¯ Ó ‡ ȉ ‚‰  . Á ¯ ‰ .( ÂÚ ˜  ÒÙ ,‡ Ú ‰ Î Û„) ¯ ÙÚ‰ „ ÂÒÈ ÔÓ ‡ ȉ Â Ú · ˆ · ÈÂËÈ · È„ ÈÏ ‰‡ ·  Û‚ · ˙ ÂÁÈω · ˆ ÓÓ ˙ ÚÙ ˘ ÂÓ Ï ˜ ˘ Ó‰ ÈÂÂÈ ˘ ˙ ¯ Ù‰ : ÂÈ ˙   ÂÎ ˙ ·  ‰‡ ¯ Ó · , Ô ˙ ˘ ‰ ‰ ÁÈÏ ‰ ÁÈÏ ÏÎ ‰  ˘ ‚ ÊÓ · Ì„‡ · Ì‚ ÈÊÓ‰ 27 ˙ È ‡ ¯  · ‰ 26 ÙÎÚ Ï · ‡ ¯ ˙ ÂÈ Ô‰ Ó ‰ ÁÈÏ ÂÊȇ ¯ · ‚ ˙ ̇  .‡ ‰‰ Ì„‡ · ÍÈ ¯ ˆ ‰ ÈÙÎ ¯ ÂÚÈ ˘ · ‡ ȉ‰ ‰ ÁÈω ÈÙÎ Ìȇ ÏÂÁ ÂÈÏÚ Â ˘ „ Á ˙ È ‡ ‰‰ Ì„‡ Ï ÍÈ ¯ ˆ ‰ ¯ ÂÚÈ ˘ ‰ Ó ˘ · È ÌÁ ÂÈÏÂÁ ‰ ȉ È ‰ ˜  ¯ ȉ ÂÈÏÚ ¯ · ‚ ̇ ‰ Ê · Ï ˘ Ó‰  ,‰ ¯ · ‚ ˙  ˘ ̇  ÁÏ ¯ ˜ ÂÈÏÂÁ ‰ ȉ È ‰  · ω ̇  ÁÏ ÌÁ ÂÈÏÂÁ ‰ ȉ È Ì„‰ ̇  .( ÂÚ ˜  ÒÙ ,‡ Ú ‰ Î Û„) ˘ · È ¯ ˜ ÂÈÏÂÁ ‰ ȉ È ‰ ¯ ÂÁ ˘ ‰ È · ˙ Î ˙ ‡ ˆ ‰ , · È · ‡ Ï ˙ , ÌÈÏ‚ Ï‚‰ ¯ Ú ˘ , χ ËÈ ÌÈÈÁ  ¯ Ì‚ ‰‡ ¯ . ¯ ÙÚ , ÌÈÓ , Á ¯ , ˘ ‡ 23 .‡   ÓÚ , ÁÈ ‰ Ó„ ˜ ‰ ,‚ Î ˘ ˙ , È ¯ ‡ ‰   È · ¯ . ˘ „  ˜ ˙ Âȉ Ï ÍÈ ¯ ˆ 24 .‰ · ‰ ˆ ‰ ¯ Ó 25 . ÌÈ  Ù ÏÎ ÏÚ 26 . Í ¯ · ˙ È ‡ ¯  · ‰ 27 · È
קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 2 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 3 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 4 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 5 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 6 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 7 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 8 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 9 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 10 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 11 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 12 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 13 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 14 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 15 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 16 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 17 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 18 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 19 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 20 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 21 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 22 |

קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז


About Book קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז

KOROT
English part
Front matter
Small title
Notice to contributors
Title
Copyrights
Contents
Editorial
Summaries
Nadav Davidovich and Rhona Seidelman - Herzl's Altneuland: Zionist utopia, medical science and public health
Raphael Falk - Nervous diseases and eugenics of the Jews: a view fron 1918
Rakefet Zalashik - The psychiatric asylum in Bnei-Brak and 'the society for the help of the insane', 1929 - 1939
Nurit Kirsh - Physicians in the young state of Israel: 'putting Jewish migration into its historic perspective'
Delphine Haiun - The Israeli patients' rights law: a discourse analysis of some main values
Historical notes
A. Emed - Markus Hajek (1861 - 1941)
Michael Nevins - Did Chairman Mao have a jewish doctor
Book reviews
Also received
Obituaries
Heinrich Schipperges
Mrs. Hannah Leibowitz

page hebrew university magnes press korot devoted study philosophical sociological ethical aspects history medicine judaism topics covered journal include jewish sources physicians palestine israel during nazi period published annually each volume contains mostly english language articles together with some contributions abstracted “historical notes” “notes
The Hebrew University Magnes Press Outlet

ים המלח: אתר המרפא הטבעי הטוב בעולם
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. הספר מסכם את הידע הרב על יעילותו של ים המלח בטיפול במגוון רחב של מחלות. הספר הוא הראשון בנושא זה המיועד לקהל הר

The Dead Sea: The world's ultimate natural healing resort
This book explains in simple and understandable words all the principles, mechanisms of action and advantages of all the treatment modalities at health resort areas. This book describes all the diseases that can be treated successfully at the Dead Sea. and is the first one that was written and directed for the general public.

מאה שערים: עיונים בעולמם הרוחני של ישראל בימי הביניים, לזכר יצחק טברסקי
שלושים ואחד מבכירי חוקרי היהדות בזמננו חולקים כבוד בספר הזה לזכרו של פרופ' יצחק טברסקי עה, בעל הקתדרה לספרות עברית ולמחשבת ישראל עש ליטאואר באוניברסיטת הרוורד, מראשי ה–

הלא מודע במדע ובפסיכואנליזה
כיתת אמן בכתיבה ובפיתוח רעיונות מורכבים הן לפסיכואנאליטיקאים והן לפילוסופים של המדע. רחוק מפופוליזם ועם זאת מלהיב. דר גידי רובינשטיין, הארץ-מוסף ספרים, 7 יוני 2006. (עוד בביקו&

רשי - פשוטו של מקרא ומדרשו של מקרא


נשים ומגדר במזרח התיכון במאה העשרים
נשים במזרח התיכון זוכות באחרונה לתשומת לב רבה לאור ההתפתחויות הפוליטיות, התרבותיות והכלכליות המתרחשות באזור. ניתוח מגדרי המדגיש את ההיבטים ההיסטוריים והעכשוויים שב

האמת של הרפואה המדעית
הספר האמת של הרפואה המדעית מנסה להתמודד עם אחת הבעיות המרכזיות של הרפואה המודרנית: הקצב המהיר של התחלפות האמיתות העומדות ביסוד הפרקטיקה הרפואית. אמיתות בלתי יציבות הן –

החידה מאחורי הברושים: חוות וחברות מטעים במישור החוף בתקופת המנדט
עקירת הפרדסים במישור החוף חושפת בתי אבן מתפוררים, שערים חלודים, בארות ושדרות ברושים המובילות לשום מקום. בשנות העשרים והשלושים של המאה העשרים חצו את השדרות דרכים שהוליכ•

התחדשות הלשון הערבית בשליחות הרעיון הלאומי במצרים
הלשון הערבית הצחה, הכתובה – אַללֻּעַ'ה אלְפֻצְחַא – הייתה מסוף המאה התשע עשרה, בעקבות המפגש עם העולם המערבי והתחלת התגבשותו של רעיון הלאומיות הערבית, למוקד הדיון בקרב אנש

עד שתגיע למקומו : אתיקה, אי-משוא פנים ויחסים אישיים
אלת הצדק מופיעה ביצירות אמנות בעיניים מכוסות, למען תנהג באי-משוא פנים. אין היא מביטה בפניו של איש; רק כך יכולים מאזני הצדק שבידיה לשמור על איזונם. העיקרון של אי-משוא פנים כמ’

Judaica Latinoamericana: Estudios Historico-Sociales y Literarios Vol. V
La publicación de este quinto volumen de Judaica Latinoamericana coincide con el trigésimo aniversario de AMILAT, creada en Israel en 1975 por un grupo de investigadores independientes en diversas áreas de estudio del judaísmo latinoamericano. El volumen es multidisciplinario y pluritemático. Los trabajos incluidos, fruto de la labor continua de investigadores que trabajan en Israel, Brasil, Argentina, México y Alemania, cubren un espectro cronológico que va desde la época colonial hasta nuestros días, y aparecen agrupados en campos temáticos amplios y en algunos casos interdisciplinarios: dinámica comunitaria, economía y política, historia del sionismo, literatura y cultura. La continuidad de Judaica Latinoamericana responde al amplio fenómeno del reconocimiento de estos estudios como una área distintiva, ubicada en el cruce entre las investigaciones en ciencias judaicas y las investigaciones sobre Amér

למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך
למידה בדרך החקר פירושה חיפוש תשובות לשאלות כאשר הלומד פעיל בהבניית הידע שלו, כלומר, יוצר תובנות חדשות תוך הפעלת מגוון אסטרטגיות חשיבה. הלמידה וההוראה בדרך החקר רווחת במ&#

מקרא לישראל ירמיה כ''ו-נ''ב
פירושו של פרופ יאיר הופמן לספר ירמיה (שני כרכים, למעלה מ-900 עמ) ראש בית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל-אביב. מחזיק מבוא מקיף (94 עמ), מבואות לפרשיות שבספר ופירוש. זה הפירוש המדעי

תורת המשחקים
תורת המשחקים היא ענף במתמטיקה העוסק במידול מצבי החלטה אינטראקטיביים ובניתוחם. במצבים אלה מעורבים כמה מקבלי החלטות שמטרותיהם שונות, וההחלטה של כל אחד מהם עשויה להשפיע ע

הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז''ל
'הסיפור שלא סופר' חוקר את שכתוב הסיפור המקראי – או הסיפור הדרשני – בספרות חזל מזווית הראייה של פואטיקה תיאורית והיסטורית. אפשר היה לצפות שמעמדו הקנוני של התנך יְקבע אותו ו

עיונים בחינוך היהודי כרך ט: הבנת המקרא בימינו: סוגיות בהוראתו
A look at The book of Joshua – The challenges of teaching the book of Joshua in contemporary Israeli society, for example how to grapple with questions of military power in 21st Century Israeli society whose primary concern is peace, and a book which proves the claim of the Jewish people on the land of Israel can appear dated at a time when giving land for peace is a main issue.

לחשוב עם ההיסטוריה: עיונים בדרך אל המודרניזם
בספר זה מקבץ ההיסטוריון הנודע קרל שורסקה שורת מאמרים החושפים את מקומה המשתנה של ההיסטוריה בתרבויות המאה התשע עשרה והמאה העשרים. ברוב תחומי הרוח והתרבות, טוען שורסקה, אי

החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה
הספר החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה עוסק בתחום חינוכי שבו העשייה רבה ודינמית ואילו המחקר והכתיבה האקדמית על אודותיו מועטים. הספר מקיף את תחומי החינוך הבלתי פורמלי מ

היהודים וישראל בעיתונות הסובייטית בתקופת גורבצ'וב
בשנות כהונתו של מיכאל גורבצ'וב כנשיא ברית המועצות (1988--1991) התרחשו בה שינויים מרחיקי לכת שבאו לידי ביטוי בהרחבת החופש הפוליטי והתרבותי ובניסיון להנהיג רפורמות כלכליות. השינ•

ספרות מקראית וספרות כנענית
משה דוד קאסוטו (תרמג-תשיב), מגדולי דורו בפרשנות המקרא ובחקר תולדות עם ישראל והלשון העברית, היה גם אחד ממניחי היסודות המובהקים להבנת הטקסטים האוגריתיים ולקביעת זיקתם אל ד&

ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה
פרופסור זאב פלק נולד בברסלאו בשנת תרפג ועלה לארץ בשנת תרצט. הוא החל את השכלתו המשפטית בשיעורי המשפט של ממשלת המנדט הבריטי על ארץ-ישראל (פלשתינה) בירושלים בשנת תשה וסיימה ”

ספר היובלים: שכתוב המקרא, עריכה, אמונות ודעות
ספר היובלים הוא חיבור חיצוני מן המאה השנייה לפהס שנשתמר בין מגילות מדבר יהודה ב-15 עותקים. הספר משכתב את התורה מ&#

שונות תרבותית כאתגר לשירותי אנוש
במדינת ישראל בפתח המאה העשרים ואחת מתרחש חלק ניכר של העבודה המקצועית בשירותי אנוש, ובעיקר בתחום השירותים הסוציאליים בהקשר בין-תרבותי, כאשר נותן השירות מוצא עצמו בקשר מ—

The Book of Genesis: An Introduction to the Biblical World
This book tries to present the aim, spirit and content of the Book of Genesis. Most literature in the Book of Genesis consists of either a detailed commentary on the Book or a study of its different sources and components. This work intends, instead, to elucidate the main ideas implicit in the narrative and to describe the salient features of its chief personalities.

זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית
[R]הספר זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית, חושף בממצאיו המפתיעים עד כמה זירת הספורט, התמימה כביכול, היא למעשה זירת קרב פוליטית ממשית. יותר משליש מקבוצות הכדורגל בישרא

פונדמנטליזם יהודי והר הבית
הר הבית הוא המקום הקדוש ביותר ליהדות והשלישי בקדושתו לאסלאם לאחר מכה ומדינה. אופיו הקדוש הפך אותו לאחד ממוקדי הסכסוך הישראלי-ערבי. בחודש מרס 1996 פסק ועד רבני ישע, שחבריו הם ר&#

אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית
הרפואה ניצבת בפני אחד המשברים הקשים בתולדותיה. תשתית המקצוע – יחסי האמון בין הרופא והחולה – הולכת ומתערערת, ומותירה חולים כועסים ונבוכים ורופאים מתוסכלים. משבר זה מתרחש ד&#

יהודים בממלכת הסולטנים: החברה היהודית באימפריה העות'מאנית במאה השבע עשרה
הספר יהודים בממלכת הסולטנים מתאר - לראשונה בספרות המחקר – את החברה היהודית העירונית במרכזי האימפריה העות'מאנית - בבלקן, באנטוליה ובפרובינציות הערביות - בעת החדשה המוקדמת

אמונות המקרא: גבולות המהפכה המקראית
הספר אמונות המקרא חושף ומתאר את ריבוי הפנים ומגוון האמונות והדעות בהגות המקראית. הספר דן בסוגיות יסוד של הדת המקראית כדוגמת בעיית הרע ויחסו של האל למיניות לייסורים ולמ•

מחשבות רגועות משפת האגם
צ'יאן מו (1895—1990) כתב את מחשבות רגועות משפת האגם באביב שנת 1948, על סף כינון המשטר הקומוניסטי בסין והפיצול מטיוואן. בספר שלושים פרקי הגות העוסקים במגוון נושאים ובמרכזם שאלת טבע החי&

ומספסל הלימודים לוקחנו
ספרות הילדים שנכתבה בארץ ישראל בתקופת היישוב מילאה תפקיד מרכזי בעיצוב עולמו, ערכיו וחוויותיו של הדור הצעיר. עד תחילת שנות הארבעים של המאה העשרים סיפר הזרם ההגמוני בספר•

שותפות ועוינות: עבדאללה, הלגיון הערבי ומלחמת 1948
'בא עלינו אסון!' במילים אלו התבטא מזכיר הליגה הערבית לאחר שהתקבלה ההחלטה לצאת למלחמה ביהודים ב-15 במאי 1948. מי גרר את מדינות ערב למלחמה שלא היה להן עניין בה ומדוע בכל זאת נלחמו? מ&#

Journal of rural cooperation, Vol. 35, 2, 2007
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms

מורה צדק: עיונים בתורתו של ג'ון רולס
קובץ המאמרים 'מורה צדק: עיונים בתורתו של ג'ון רולס' הוא הספר הראשון בעברית על משנתו של ג'ון רולס, הדמות הבולטת ביותר בפילוסופיה הפוליטית בחמישים השנים האחרונות. רולס, שנפ

דיאלוגים
בספר כונסו ארבעה דיאלוגים מאת דידרו, מעמודי התווך של ההשכלה במאה השמונה עשרה בצרפת – דיאלוגים המייצגים היבטים שונים של חשיבתו – וקטעים מכתיבתו ב'אנציקלופדיה' הגדולה שער&#

The Battle For The Land
In 1901, the Zionist Organization founded the Jewish National Fund to purchase lands in the Land of Israel and transfer them to the ownership of the Jewish people. The book before us examines and summarizes the JNF’s land purchasing policies and endeavors, from the establishment of the Fund to the establishment of the State of Israel in 1948. A major part of this essay centers on the period from 1936 to 1948, which were the most important years of the JNF’s activities and during which it became almost the sole Jewish entity promoting this aspect of the building of the land of Israel. During these years, the JNF purchased about 600,000 dunams, which constitute more than 60% of its acquisitions from its establishment to the establishment of the State. The pivotal nature of the JNF during those years stems first and foremost from the recognition of its settlement endeavors by the top institutions of the Zionist Organization, in promoting the political interests of the Zionist movement in

העקיבות התרגומית בתרגום אונקלוס
מעמדו של תרגום אונקלוס כתרגום המוסמך והמקודש לתורה נשמר עד ימינו. בקרב המוני בית ישראל הלימוד בו נתפס כחובה הלכתית: נאמנות לתקנת 'שניים מקרא ואחד תרגום'. להערכה המיוחדת כ

הופעותיו של הכוח במיסטיקה היהודית
הספר דן בדגמים של היחס בין הכוח האלוהי לכוח האנושי בספרות המיסטית היהודית. דגמים אלה חולצו מתוך שלל טקסטים, שרבים מהם נמצאים בכתבי יד וטרם נידונו במחקר. הדיון מצביע על ההמ&

מימרה מגיה מיתוס: פרקי דרבי אליעזר לאור מחקר הספרות העממית
החיבור פרקי דרבי אליעזר, למן חיבורו (כנראה במאה השמינית) ועד ימינו, זכה לפופולריות רבה בקרב קהל קוראים מגוון. ואכן, אין דומה לו בספרות העברית של שלהי העת העתיקה וימי הביניי

שברי לוחות: ספרים אבודים של בעלי התוספות
תורתם של בעלי התוספות, הלוא הם חכמי גרמניה וצרפת במאות השתים עשרה והשלוש עשרה, היא עמוד הברזל של ההלכה ושל המשפט העברי. אך מדף הספרים של בעלי התוספות המונח לפנינו אינו אלא ק

יחסי ישראל עם ארצות מזרח אירופה מעת ניתוקם בשנת 1967 עד חידושם בשנים 1991-1989
בשנים 1989-1991 חידשה ישראל את יחסיה הדיפלומטיים עם ברית המועצות, בולגריה, הונגריה, יוגוסלביה, פולין וצ'כוסלובקיה, יחסים שנותקו בעקבות מלחמת ששת הימים. נוספה אליהן אלבניה, שעמה כ&#

זיכרון בהגירה: חיילי הצבא האדום בישראל
זיכרון בהגירה הוא סיפורם של הווטרנים – חיילי הצבא האדום במלחמת העולם השנייה -- שעלו לישראל בשנות התשעים של המאה העשרים. בישראל, מדינתם החדשה, מוצאים עצמם הווטרנים בשולי החב

על האתאיזם של הרבנים
בשלהי ימי הביניים התוודע המערב הנוצרי למגוון רחב של כתבים ורעיונות משל היהדות הבתר-מקראית, ובהם גרסאות שונות של תורת הסוד. בעת החדשה המוקדמת התפתחה היכרות ראשונית זו וה

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי במשתנים אחדים: תקצירי תיאוריה ותרגילים כולל תקליטור
ספר לימוד זה מיועד לסטודנטים הלומדים חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי במשתנים אחדים ו-אנליזה וקטורית במוסדות להשכלה גבוהה בקורסים:חדוא 2, חדוא 2 מ, חדוא 2 ת, וחשבון אינפיניטיסי&

איטליה כרך ט'ז: כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה
כתב העת 'איטליה' משמש מזה שנים אחדות במה מרכזית לחוקרים העוסקים במישרין או בעקיפין בהיבטים שונים של תולדות יהודי איטליה, ספרותם ותרבותם, בכל הדורות

חלום הטוהר: היידגר עם דרידה
'מדוע יש בכלל דבר-מה ולא רק מאומה?'. שאלה זו על עצם ההיות ועל פשר ההיות – שאלת ההוויה – היא פתח יציאה מן השגור וההמוני ופתח כניסה לכל מחשבה שניתן לכנותה פילוסופית. שאלה זו היא גם 

הנבואה הקלסית: התודעה הנבואית
האמונה בנבואה – הטענה שהאל החליט להתגלות לבחיריו ולמסור להם, ודרכם לאדם בכלל ולעם ישראל בפרט, את רצונו בכל עניין ועניין – היא המאפיין התאולוגי החשוב ביותר של המקרא. טענה זו –

אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון
הספר אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון, הוא קובץ מאמרים על אפלטון, שפרסם פרופסור שמואל שקולניקוב במהלך יותר משלושים וחמש שנים בשפות שונות. המאמרים פורשׂים קשת רחבה של נושא

יהדות פורטוגל במוקד
ספר זה הוא הראשון המוקדש כולו ליהדות פורטוגל שרואה אור בארץ. יהדות פורטוגל לא זכתה לתשומת לב ראויה במחקר בארץ והספר בא לתקן במקצת את המעוות ולבטל עוול גדול שנעשה ליהדות ז&#

נגד מידיאס
דמוסתנס, הנואם הדגול, התנדב לממן את הוצאותיה של מקהלת גברים לחגיגה העירונית הגדולה לכבוד דיוניסוס שנערכה באתונה באביב שנת 348 לפסהנ. הוא הכין לחברי המקהלה וגם לעצמו תלבושו