קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 13 - The Hebrew University Magnes Press

Korot is devoted to the study of the philosophical, sociological and ethical aspects of the history of medicine and Judaism. The topics covered by the Journal include: medicine in Jewish and Hebrew sources, the history of Jewish physicians, medicine in Palestine and Israel and medicine during the Nazi period. Korot is published annually. Each volume contains mostly English-language articles, together with some Hebrew contributions (abstracted in English). The “Historical Notes” and “Notes and Events” sections cover recent important developments and events in the above mentioned topics around the world. Each issue also includes several reviews of noteworthy books and contributions to the field. Korot is sponsored by The Dr. Manuel & Helen Glazier Memorial Fund of The American Physicians Fellowship for Medicine in Israel, and the Center for Jewish Medical Heritage. Its editorial board comprises scholars from the USA, France, Germany, UK and Israel. Korot is the organ of the Isra

χ ËÈ ÌÈÈÁ  ¯ ‡ Ù ¯ Ó‰  · ¯ ‰ Ï ˘ ˙ ȇ ÂÙ ¯ ‰ ‰ ˜ ÈË ˜ ¯ Ù‰ ¯ Á‡  Û‚‰ È ¯ · ȇ ÏÎÏ ÏÎÂÚÓ‰ ÔÂÊÓ‰ ˙ ‡ ÌÈÏÈ · ÂÓ ÌÈÓ‰  ̄‰ ,  Á ¯ ÈÙÏ È ¯ · ȇ ÏÎ · ÌÈË ˘ Ù ˙ Ó ÌÈÓ‰ ˘ ¯ Á‡ Ó . Ô ˙ ˘ ‰ È ¯ · ÚÓ Í ¯ „ ‰ ˆ ÂÁ‰ Ìȇ ˆ ÂÈ ÍΠ̇ ¯ Ó ÏÚ , ÌÚ · ˆ ÏÚ ˙ ÂÚÈÙ ˘ Ó Ô‰  , ˙ ÂÁÈω ˙ ˆ ˜ Ó Ì‰ Èχ ˙ ÂÁÙÒ  Û‚‰ ˙ ÂÁÈω · ˆ Ó ÔÂÁ · ‡ · ‡ Ù ¯ Ï ˙ ÚÈÈÒÓ Ô ˙ ˘ ‰ ˙ ˜ È„ · ÍÎÈÙÏ . Ì ˙ ÂÎȇ ÏÚ , Í ¯ ‡ ¯ ‡  ˆ ÌÚ ÒÂÎÏ ÂÎÙ ˘  ˙ ‡ ˘ Ô ˙ ˘ Ô ˙  ‰ ÏÂÁ‰ . Ô‰ È  È · ÔÂÊȇ‰  , ˙ ÈÎÂÎʉ ÒÂÎ · Ô ˙ ˘ ‰ ‰‰ ˘ ‰ · ˘ ‰ Ú ˘ Ú · ¯ ¯ Á‡ Ï . Ì ˆ · ‡ ‰ ˘ Î , ¯ ˜  · · ‰ ˙ ÈÚ ˆ Ó‡ · , ÒÂΉ È  Ù ‰ · ‚ · ˙  ¯ ÈÎÚÂ Ú · ˆ ÂÓÎ ÌÈ   ˘ ÌÈË ¯ Ù ‡ Ù ¯ ‰ ÔÁ · :  Á ¯ Ï ˘  ¯ ‡ È ˙ Ôω Ï .‰ ˙ È ˙ Á ˙ ·  ÏÎÂÈ ˘ ÍÊ ¯ ˙ Âȉ ˙ ÈÎÂÎÊ ÔÓ Í ¯ ‡ ÒÂÎ ˙ Á ˜ Ï Ìȇ Ù ¯ ‰ ‚‰  ÔÎÏ ÚÈ · ¯ ÂÓÚ ËÚÓ Ì ˘ · ÎÂÚÈ Ì ˆ ‰ ÏÚ ¯ ˜ · · Ô ˙ ˘ ‰ Ï ·  ˜ È Â ·  ˙ Âȉ Ï ˙ · ÈÒÏ ‡ ‰ Í ¯ ‡  ˙ Âȉ  . ˙  ˙ ‡‰  · ÂËÈ · È ÎÁ‡  ¯ ˙ ÂÈ Â‡ ‰ Ú ˘ ÂÓÎ ÂÚ ˆ Ó‡ · ̇ ÂÚ ˆ Ó‡ · ̇ Ô ˙ ˘ ‰ ˙ È ˘ ‡ ¯ · ̇ . ˙  ˙ ‡‰ ˙ ‡ ¯ Ô‚ ‰  ˘ È ˘ ¯ Á‡ ÔÂÊÓ ÈÊȇ Ï· È Ì ¯ Ë ‡ ‰ Ì ˆ ‰ ÏÚ Â ˙ Âȉ ·  . ˙ È ˘  ¯ ÎÂÈÂ Ô ˙ ˘ ‰ ‰ Ó ˘ ÂÁ  È ˘ È„ Î ËÚÓ Â ˙ Èȉ ˘ Í ¯ Ë ˆ ˙  . ÂÚ · ËÂ Ô ˙ ˘ ‰ Ô ˙ ˘ ‰ ¯ ¯ ˜ ˙ È Ï · Ï ÌÈ„‚ · ÌÚ ÈÏΉ  ˙ ÂÒÎÏ ÍÈ ¯ ˆ  . · Ëȉ ÂÈ ˙  ˙ ‡ .( ÂÚ ˜  ÒÙ ,‡ Ú ‰ Î Û„) Ú„   Î ÂÈ ˙  ˙ ‡ „ ÈÒÙÈ :‰ ÏÂÁ‰ · ˆ Ó ÏÚ „ ÂÓÚÏ ‡ Ù ¯ ‰ È„ È · ‰ ÚÈÈÒ ‰ ÚÈʉ Ì‚ ‰ Ú ¯ ‡ ȉ ˘ · „ ‰ ÔÂÈÓ„ Î Ú · ˆ ‡ · ˙ ˜ · „ ˙ Ó ‰ ÚÈÊ ‡ ȉ ̇ ‰ ÚÈʉ ˙  ˙ ‡ ‰ Á  Ó ·  ‰  È ˘ ‰ ÔÓÊ · ‰ ÚÈʉ Ì‚ .‰ · ÂË ‡ ȉ ÌÈÓÎ ˙ ÈÏÎ ˙ · ‰ ÎÊ Ì‡  ‚ ¯ Á‡ ‡ ‰ ˘ Ï · ‚ ‰ ÔÓÊ · ‰ ÚÈʉ Ì‚ .‰ Ú ¯ ‡ ȉ ‡ Ï Ì‡  ‰ · ÂË ‡ ȉ ÈÚ ÈÎ ‰ · ÂË ‡ ȉ „‡ Ó ˙ Á„ ˜ ‰ ˘ ÏÁ  ˘ ¯ Á‡ ‰ ÚÈʉ  . · ÂË ‡ ‰ ÌÈÓÈ .( ¯  ˜ Ó · ‰ ˘ ‚ „‰‰ .‡ Ú ËÎ Û„) È ¯ Ó‚ Ï Ò ¯ ‡ ‰ ˘ ¯ ‚ Ó ‰ ÚÈʉ ÏÂÙÈË , ˙ ¯ · ‚ ÂÓ ‰ Úʉ Ï ˘ ‰ ÓÈ ¯ ‚ , Ì„ ˙ Ê ˜ ‰ ÂÏÏÎ ÌÈȇ ÂÙ ¯ ‰ ÌÈÏÂÙÈˉ . ˙ ÂÚÓ ˜  ÌÈ ˘ ÁÏ ,‰  ÂÊ ˙ ¯ Ë ˘ Ó , È ˙ Ù ¯ ˙ Ì„ ˙ Ê ˜ ‰ ˘ ÂÓÈ ˘ ‰ „ ÂÒÈ · . ÈÂÙÈ ¯ ˙ ¯ ËÓÏ Û‚‰ Ó Ì„ Ï ˘ ˙ ÂÓÎ ˙ ‡ ˆ ‰ ‡ ȉ Ì„ ˙ Ê ˜ ‰ ‰ ÏÁÓ‰ ÈÓ ¯ ‚ ˙ ‡ Û‚‰ ÔÓ ‡ È ˆ ÂÓ Ê ˜ ÂÓ‰ Ì„‰ ˘ ‰ Á  ‰ ‰ ‰„ ÓÚ ‰ Ê ÈÚ ˆ Ó‡ · .  ·  ¯ · Ë ˆ ‰ ˘ ÌÈÏÚ ¯ ‰ ˙ ‡  ‰ · ˘ ÂÓÈ ˘ ‰ .‰ Ú · ˜ ˙ ÈÏÂÙÈË Í ¯ „ Î „ ȉ · ˙ Î · ‰ ÚÈÙÂÓ ‰  ȇ Ì„‰ ˙ Ê ˜ ‰ ÁÂÓ‰ ,„ · Ή χ  ¯ „ ÁÈ Ì ¯ Ë · Û‚‰ Ó ÌÈÏÚ ¯ ˙ ‡ ˆ ‰ Ï ÌÈ ¯ ˜ Ó‰ ·  ¯ · „ Ú   ÒÙ ,‡ Ú ÁÎ Û„)  Û‚‰ ˙ ‡ ÔÈ‚ ȉ  Ó‰ ÌÈÎÏÓ‰ ˙ ˘ ÂÏ ˘    ÂÎ ˘ , · ω  ˙ „ ¯ Ù  ‰ ,( pneuma) Á ¯ ‰ Ì„‡‰ Û‚ · ˙ ËÏ ˘ Ò  χ‚ ˙ ¯  ˙ ÈÙ ÏÚ .( ÂÏ ˜ ‚ È
קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 3 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 4 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 5 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 6 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 7 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 8 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 9 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 10 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 11 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 12 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 13 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 14 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 15 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 16 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 17 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 18 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 19 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 20 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 21 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 22 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 23 |

קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז


About Book קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז

KOROT
English part
Front matter
Small title
Notice to contributors
Title
Copyrights
Contents
Editorial
Summaries
Nadav Davidovich and Rhona Seidelman - Herzl's Altneuland: Zionist utopia, medical science and public health
Raphael Falk - Nervous diseases and eugenics of the Jews: a view fron 1918
Rakefet Zalashik - The psychiatric asylum in Bnei-Brak and 'the society for the help of the insane', 1929 - 1939
Nurit Kirsh - Physicians in the young state of Israel: 'putting Jewish migration into its historic perspective'
Delphine Haiun - The Israeli patients' rights law: a discourse analysis of some main values
Historical notes
A. Emed - Markus Hajek (1861 - 1941)
Michael Nevins - Did Chairman Mao have a jewish doctor
Book reviews
Also received
Obituaries
Heinrich Schipperges
Mrs. Hannah Leibowitz

page hebrew university magnes press korot devoted study philosophical sociological ethical aspects history medicine judaism topics covered journal include jewish sources physicians palestine israel during nazi period published annually each volume contains mostly english language articles together with some contributions abstracted “historical notes” “notes
The Hebrew University Magnes Press Outlet

השלב האחרון: מחקרי חסידות של גרשם שלום
גרשם שלום (1982-1897) היה מענקי הרוח של התרבות היהודית המודרנית במאה העשרים ומגדולי החוקרים של מדעי היהדות בכלל ושל הקבלה, השבתאות, המיסטיקה ותורת הסוד היהודית בפרט. גם דור לאחר פ•

ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים
הספר ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים כולל עיונים ביצירות ספרותיות מסוגות שונות ושיקולי דעת ביישום עקרונות פסיכו-היגייניים בעת הוראתן. הספר מתבסס על ניסיון רב-שני

תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית, 1948—1990
אווירת העוינות בין יהודים לערבים שליוותה את הקמתה של מדינת ישראל העיבה על המגעים התרבותיים בין הצדדים. רבים התקשו לראות את עולמו הרוחני של הצד השני במשקפיים ניטרליים ה–

Evidence Of Francophony In Mediaeval Levant: Decipherment and Interpretation
This study is an annotated edition and commentary of an Arabic-Old French phrase book found on the last thirteen pages of a Coptic lexicographic treatise compiled in the thirteenth century and recopied in the sixteenth century (MS. BnF Copte 53). The main value of this work is two-fold: first, it is a specimen of the Crusader Old French, of which little has been preserved; and second, it provides evidence for the vernacular language of the period. In the analysis of the material, an attempt has been made to reconstruct from a diachronic-diatopic perspective the vernacular French spoken at Acre in the mid-thirteenth century. This volume will be of interest for Romance linguists and philologists, as well as historians of the Crusades and the Latin East. Arabists and historians of the late medieval Muslim Middle East of this time will also find much of use in this work.

Treasures on Camels' Humps: Historical and Literary Studies
The twenty-five new studies in this volume present the reader with an up-to-date picture of some of the issues and the methodologies that engage scholars of the Ancient Near East. These essays reflect the broad span of the field, both geographically and chronologically, from Sumerian texts of the third millennium BCE, to the town of Nuzi in Iraqi Kurdistan in the mid-second millennium, from there to inquiries into Assyrian and Babylonian documents and inscriptions, as well as into recently recovered Aramaic ostraca from Idumea in southern Israel dating to the fourth century BCE. Rounding off this varied and rich collection are several investigations concerning Ancient Israel and biblical matters. Specialists from Israel, Europe, the United States, Canada and Japan have joined together in this volume to honor Israel Eph‘al, professor emeritus of Jewish History at the Hebrew University of Jerusalem, whose many scholarly achievements are hereby noted.

שירת חייו של ר' יהודה הלוי
שירת חייו של ר' יהודה הלוי הוא סיפור חייו של גדול משוררי ימי הביניים העבריים מאז פרסומו בטולדו שבספרד ועד מותו עם קטיעת מסעו ההרואי לארץ ישראל ולירושלים. התיאור מבוסס בפ–

מקרא לישראל שמואל א'
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

שאלה של כבוד: כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית
כיצד אפשר לשמור על כבוד האדם בתנאי מלחמה? האם המחויבות לכבוד האדם כוללת את הדאגה לרווחתו ולצרכיו הבסיסיים? איך לנהל מדיניות ביטחון יעילה ובה בעת להגן על כבוד האדם ועל חיר&#

פירוש על ספר במדבר א-י
הספר דן בתכניו של ספר במדבר, במגמותיו, במבנים הספרותיים שלו ובסוגיות המתעוררות בלימודו. לגופו של הכתוב מוצמד פירוש שוטף וחלק. בשולי העמודים ניתנים חילופי גרסאות של החומ

על המיסטריות
בבוקרו של השביעי ביוני 415 לפסהנ התעוררו תושבי אתונה ומצאו שפסלי האל הֶרמֶס, שעמדו לפני בתים פרטיים ומקדשים, הושחתו. כל אזרח ראה את שומרו האלוהי שלפני פתח ביתו מושחת ומחולל, 

אהבה ארצית - אהבה שמיימית
המקרא, כחלק בלתי נפרד מן התנך הנוצרי, הוא אחד ממקורות ההשראה החשובים ביותר באמנות המערבית. הספר אהבה ארצית – אהבה שמימית דן בסיפוריהם ובייצוגיהם החזותיים של שני זוגות מקר&

עיונים בחינוך היהודי כרך י: מיהו היהודי המחונך? כיוונים בפילוסופיה של החינוך היהודי
The essays in this volume are a summary of a conference held in honour of Prof Michael Rosenak on the occasion of his retirement from the Melton Centre. The articles all deal with, either directly or indirectly, the question of the cultivation of the educated Jewish citizen as viewed from plural perspectives. There is an article on the moral and intellectual challenges in teaching the Bible both in the Orthodox and non Orthodox school system. There is also an article on the introduction of Holocaust studies into different educational frameworks

בין פז'וז'י לשצ'וצ'י ובין תל-אביב לאוהיו
חנוך לוין הוא מחזאי, בימאי, סטיריקן, משורר וסופר, שרבים רואים בו את אחד היוצרים הישראלים החשובים והמשפיעים ביותר במאה העשרים. הספר בין פז'וז'י ושצ'וצ'י ובין תל-אביב לאוהיו, &

'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה
הספר מציג את ריבוי ההשקפות ואת הדו-ערכיות שבהתייחסות המקראית לחלום מתוך התמקדות בסוג חלום מיוחד, חלום התגלות – התחקות אחר גלגוליו, דפוסיו וסוגי המסורות המשתקפות בו, המיו

מבט אחורה: זכרונות
אוטוביוגרפיה מרתקת של חוקר צומח הארץ וגידוליה, מראשוני הבוטנאים באוניברסיטה העברית בירושלים, שהיה ממקימי הפקולטה לחקלאות ברחובות ושמחקריו תרמו רבות לפיתוח החקלאות 

מאה שערים: עיונים בעולמם הרוחני של ישראל בימי הביניים, לזכר יצחק טברסקי
שלושים ואחד מבכירי חוקרי היהדות בזמננו חולקים כבוד בספר הזה לזכרו של פרופ' יצחק טברסקי עה, בעל הקתדרה לספרות עברית ולמחשבת ישראל עש ליטאואר באוניברסיטת הרוורד, מראשי ה–

צברים לא מזדקנים: סיפורי חיים של קצינים בכירים מדור תשח
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. הספר צברים לא מזדקנים מתחקה אחר עולמם של עשרים ושלושה קצינים בכירים מדור תשח בשנות השבעים לחייהם. כצברים מית

האומנם גורשו הנשים הנוכריות? שאלת ההיבדלות בימי שיבת ציון
הייתכן כי יהודים יגרשו את נשיהם, אימהות ילדיהם? השבים ליהודה מגלות בבל נתבעו, על פי ספר עזרא-נחמיה, להיבדל מ'עמי הארצות' ולהוציא את נשיהם הנכריות כדי לטהר את קהילתם. הייתה ז

הופעותיו של הכוח במיסטיקה היהודית
הספר דן בדגמים של היחס בין הכוח האלוהי לכוח האנושי בספרות המיסטית היהודית. דגמים אלה חולצו מתוך שלל טקסטים, שרבים מהם נמצאים בכתבי יד וטרם נידונו במחקר. הדיון מצביע על ההמ&

הטקס שלא היה: מקדש, מדרש ומגדר במסכת סוטה
מסכת סוטה במשנה מתארת טקס המיועד לאישה שבעלה חושד כי נאפה ובמהלכו מבוצעים בגופה מעשים קיצוניים ואלימים - ניוול וכיעור, חשיפה בעירום ולבסוף השחתת הגוף עד מוות - והכול בפני &

ים המלח: אתר המרפא הטבעי הטוב בעולם
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. הספר מסכם את הידע הרב על יעילותו של ים המלח בטיפול במגוון רחב של מחלות. הספר הוא הראשון בנושא זה המיועד לקהל הר

On Chariots with Horses of Fire and Iron
This book deals with the arrival of modernity in the Holy Land in the form of the 86 km Jaffa-Jerusalem Railway. Befitting the completion of such a substantial undertaking, the inauguration, in September 1892, was a grand affair, attended by representatives of the Ottoman Empire, consuls, religious leaders, and foreign delegations. The tracks approached Jerusalem from the southwest through the Judean Mountains, taking advantage of the deep, winding river bed of the Soreq Valley. This afforded the least steep route, though even then the grades were a challenge for the locomotives. Since the tracks were of narrow meter-gauge they could easily follow the natural contours of the land on the ascent to Jerusalem, the highest point, at about 700 meters above sea level

הספרות העממית היהודית
הספר סוקר את הספרות היהודית שבעל פה מתקופת המקרא עד ימינו אלו. הנחת היסוד של סקירה זו היא, שהמעבר מאורליות לאוריינות ספרותית איננו תהליך הנובע רק מהתפתחות תרבותית-חברתי

להכיר תודה
הספר הזה דן ברגש של הכרת התודה, ובמעמדו המוסרי. הוא מראה שהכרת התודה היא חובה מוסרית מן המעלה הראשונה. היא התגובה הראויה על מעשים הנעשים עבורנו ולמעננו. ככל שרב המעשה כך גדו

מקרא לישראל: עבדיה יונה
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

The Dead Sea: The world's ultimate natural healing resort
This book explains in simple and understandable words all the principles, mechanisms of action and advantages of all the treatment modalities at health resort areas. This book describes all the diseases that can be treated successfully at the Dead Sea. and is the first one that was written and directed for the general public.

או או: כרך שני
סרן קירקגור (1813–1855) איננו רק אביו של האקזיסטנציאליזם הדתי, הוא היה גם פילוסוף-סופר מחונן, שגייס את כישרונו הספרותי לשירותה של התפלספות מהפכנית ומיוחדת במינה זו. בכרך השני של ס–

שותפות ועוינות: עבדאללה, הלגיון הערבי ומלחמת 1948
'בא עלינו אסון!' במילים אלו התבטא מזכיר הליגה הערבית לאחר שהתקבלה ההחלטה לצאת למלחמה ביהודים ב-15 במאי 1948. מי גרר את מדינות ערב למלחמה שלא היה להן עניין בה ומדוע בכל זאת נלחמו? מ&#

הפרשים
דמוס(העם) זקן נרגן, עובר בטל שנדמה כי כל אחד יכול להוליכו שולל, קנה לעצמו עבד חדש בשם פפלגון (המדינאי קלאון) והעבדים שבביתו (המנהיגים הקודמים) נידחו על ידו, אינם מרוצים וזוממי

יוצרים בעומס יתר: רצח רבין, אמנות ופוליטיקה
יוצרים בעומס יתר הוא ספר מרתק; אפשר אפילו לומר שהוא ספר מפתח בתחום האמנות בישראל, אבל לאו דוקא בגלל הנושא המוצהר שלו, אלא בגלל מה שמגיח מתחתיו. מבעד לעדשה שהתקינה המחברת מש

טקסט תאוריה פרשנות
אמנות היא תפיסת מציאות על פי הדמיון. באמצעות הדמיון מתפקדת האמנות ככלי יצירתי לביטוי, עיצוב, ייצוג ושיקוף רוח היוצר והזמן והמקום הפסיכו-תרבותיים. בספר טקסט תאוריה פרשנו

Biblical Hebrew in Its Northwest Semitic Setting: Typological and Historical Perspectives
In 1961 William L. Moran published “The Hebrew Language in Its Northwest Semitic Background” (in The Bible and the Ancient Near East: Essays in Honor of William Foxwell Albright) in which he presented a state-of-the-art description of the linguistic milieu out of which Biblical Hebrew developed. In the light of the significant advances in the study of Biblical Hebrew and Northwest Semitic in the past four decades, the Institute for Advanced Studies of the Hebrew University of Jerusalem convened an international research group during the 2001-2002 academic year on the topic “Biblical Hebrew in Its Northwest Semitic Setting: Typological and Historical Perspectives.” The present volume presents the fruits of the year long collaboration. The articles are based on the lectures that were given during the year. A wide array of subjects are discussed, all of which have implications for the study of Biblical Hebrew and Northwest Semitic.

אוצר הציטטות מן ההגוּת והספרות העולמית לדורותיה ומן המקורות העבריים העתיקים והחדשים
אם אין להם לחם, שיאכלו עוגות –מארי אַנטוּאַנֶט לא אמרה את המשפט הזה. מי אמר אותו? • מוטב למות על רגליך ולא לחיות על ברכיך – האם ההצהרה הזאת היא פתגם יידי? • שלום צודק ובר-קיימא – מי ט”

המקרא בין טעמים לפרשנות
ספר זה 'מדובב' את הפרשנות ה'אילמת' המשתקפת בטעמי המקרא ובודק את ההתאמה בינה לבין הפרשנות היהודית המסורתית למקרא. בבדיקה זו מעומתת פרשנות הטעמים עם פרשנות חזל, עם הפרשנו—

מקרא לישראל: שופטים
ספר שופטים, השני לספרים ההיסטוריים של התנך, נתפרש על ידי פרופ יאירה אמית מהחוג למקרא באוניברסיטת תל-אביב. מחברת הפירוש הקדימה לספר מבוא הדן בהיבטים שונים של הספר, כגון חיב

שתי מפות לגדה: גוש אמונים, שלום עכשיו ועיצוב המרחב בישראל
הוויכוח על עתידם של השטחים, ההתנחלויות והיחסים עם הפלשתינים מעסיק את החברה הישראלית למן שנות השבעים של המאה העשרים יותר מכל נושא אחר, והתנועות הפוליטיות גוש אמונים ושל•

האמת של הרפואה המדעית
הספר האמת של הרפואה המדעית מנסה להתמודד עם אחת הבעיות המרכזיות של הרפואה המודרנית: הקצב המהיר של התחלפות האמיתות העומדות ביסוד הפרקטיקה הרפואית. אמיתות בלתי יציבות הן –

שירת יצחק עגן: אקולוגיה ספרותית בשנות ה-30 וה-40 בארץ ישראל
שירתו של יצחק עֹגן נדחקה לאגף נידח של המודרנה העברית משום השתייכותה לחוגו הנשכח במידת מה של המשורר יצחק למדן, עורך הירחון הספרותי 'גליונות', שהחל לראות אור בכסלו תרצד וה

בחנותו של מוכר הספרים
מה מצאו שוחרי הספרים בהיכנסם לחנויות הספרים היהודיות באודסה, בוורשה ובקרקוב בשלהי המאה התשע עשרה? מי היו האנשים שעסקו בהפצת הספרים? אילו ספרים מילאו את מדפי חנויותיהם? א

תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים:התעצמות אקדמית תוך מאבק לאומי
כרך זה, השלישי במפעל תולדות האוניברסיטה העברית, הרואה אור בשנת התשעים להנחת אבן הפינה לאוניברסיטה ובשנת השישים למדינת ישראל, הוא המשכו הישיר של קודמו (תולדות האוניברסי•

EARLY PROPHECY IN ISRAEL
This book, an expanded translation of the Hebrew original, is a penetrating study of early Hebrew prophecy as portrayed in the Old Testament. Professor Uffenheimer discusses the historical, theological and social aspects of this unique phenomenon, from its beginnings to the emergence of classical prophecy in the 8th century BCE – a period stretching from the prophetic leadership of Moses and the charismatic savior-judges, through the court prophets of the United Monarchy, to the militant prophets of the Northern Kingdom, culminating in the internal crisis under Jehu that led to the evolution of classical prophecy. The author draws, on the one hand, upon extra-biblical, Near Eastern material (the Mari documents, Hittie vassal treaties, etc.); on the other, he relies upon inner literary analysis of the biblical sources themselves. Among other things, he contests some of the innovative theories that have been proposed to account biblical prophecy.

אמנות הפיוט
יצירה זו, שנכתבה רומית, זכתה להערכה ולעיון מתמיד מאז יום פרסומה ועד ימינו, ובכל תקופה ותקופה שהספרות וביקורת הספרות פנו מחדש אל הספרות הקלסית לבחון את שורשיהן. פרופ' דבור

The Lachmann Problem: An Unsung Chapter in Comparative Musicology
The Lachmann Problem tells an unknown story about a well-known German musicologist, Robert Lachmann (1892-1939), best known among scholars whose interest centers on Arabic music. After being ousted by the Nazi regime, Lachmann arrived in Palestine in 1935 to join the staff of The Hebrew University of Jerusalem. However, many University officials misunderstood his interests, which was primarily based on a conception that the unfamiliar field of musicology was a “luxury” which the University could ill afford at the time. Presented in this volume are letters and documents, published for the first time, revealing not only a picture of life in Palestine during the 1930's, but providing new information on the early stages of comparative musicology and offer new insights into the thinking of its founding fathers. Others of these documents betray the daily routines, working style and methodology as well as the unanticipated hardships which Robert Lachmann encountered. These are embedded

Albert Einstein: The Persistent Illusion of Transience
This beautifully designed book features a significant number of previously unreleased documents and photographs from the Albert Einstein Archives and links them together with short introductions to chapters about Einstein's private life, his scientific achievements and his political activities. The new volume represents a substantially enlarged English edition of a title originally published as a version to supplement the permanent exhibition on Albert Einstein at the Jewish National and University Library.

המבט המופנה לאחור
מאפייניה של הפואמה נבחנים בספר זה באמצעות קריאה בפואמות של שלושה משוררים – ישראל פנקס, הרולד שימל ואהרן שבתאי, ובאמצעות סקירה היסטורית-ז'נרית של המסורת שממנה צמחה הפואמה

לקרוא את גרמניה: תרבות קריאה ותרבות צריכה בגרמניה לפני 1933
הספר לקרוא את גרמניה מציע נקודת מבט חדשה לבחינת החברה גרמנית עד לעליית הנאצים לשלטון. המחבר עומד בו על הקשר ההדוק בין תרבות חומרית לתרבות רוחנית באמצעות חקירת מערכת היח

עתיד הדמוקרטיה
'כל מי שדואג לדמוקרטיה, בין כאזרח, בין כפעיל פוליטי ובין כחוקר, חייב לברך על הופעתו של קובץ המאמרים של נורברטו בוביו. במאמרים אלו גלומים חדות המחשבה, החכמה ורוחבה ועומקה של &

מקרא ועולמו: מבחר מחקרים ספרותיים והסטוריים
מבחר זה של מחקרים מתפרס על פני תקופה של כחמישים שנה וכלולים בו גם מחקרים חדשים הרואים אור לראשונה בכרך זה. המחקרים שבמדור הראשון עוסקים כולם בפולחן בישראל בתקופת המקרא, ו&#

בין לאומיות לאמנות
ספר זה מביא בפעם הראשונה, בשפה העברית, ניתוח סוציולוגי של שדה האמנות הפלאסטי בישראל. הראיה הבין-תחומית של הספר מייעד אותו הן לקוראים שתחום עיסוקם במדעי החברה והן לאילו הע&#

מורה דרך לאוהב החכמה
מהי מחשבה פילוסופית? למה מתכוונים כשאומרים על אדם שהוא פילוסוף? מה פירוש להחזיק בעמדה פילוסופית? כיצד נוצרות יצירות פילוסופיות? האם אפשר ללמוד להיעשות פילוסוף, האם אפשר