קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 8 - The Hebrew University Magnes Press

Korot is devoted to the study of the philosophical, sociological and ethical aspects of the history of medicine and Judaism. The topics covered by the Journal include: medicine in Jewish and Hebrew sources, the history of Jewish physicians, medicine in Palestine and Israel and medicine during the Nazi period. Korot is published annually. Each volume contains mostly English-language articles, together with some Hebrew contributions (abstracted in English). The “Historical Notes” and “Notes and Events” sections cover recent important developments and events in the above mentioned topics around the world. Each issue also includes several reviews of noteworthy books and contributions to the field. Korot is sponsored by The Dr. Manuel & Helen Glazier Memorial Fund of The American Physicians Fellowship for Medicine in Israel, and the Center for Jewish Medical Heritage. Its editorial board comprises scholars from the USA, France, Germany, UK and Israel. Korot is the organ of the Isra

ÔÓΠ· ÏÚÈ „ È ·  , ÌÈÏ ˘  ¯ È · ˙ È ¯ · Ú‰ ‰ ËÈÒ ¯ · È  ‡ · ˘ ȇ ËÈÒ ¯ · È  ‡‰  ÈÓ‡ ω ÌÈ ¯ ÙÒ‰ 4. È · ˆ Ô · ˜ Á ˆ È ‰ ȉ ‰ ÈÏÚ ˘ ˙ ȇ ÂÙ ¯ ‰ ‰ ¯  ˙ ‰ ˙ „ ÂÒÈ ˙ ‡ ‚ È ˆ ‰ Ï ‡ ȉ ‰ Ê ¯ Ó‡ Ó ˙ ¯ ËÓ ˜ ÂÒÚÏ ‰ Ïȉ ˜ ‚ ȉ  Ó · ¯ , Ï ·  ˜ Ó ÂÏÈ · ‰ ˘ ˙  · ÈÒ‰ ˙ ‡ ÔÂÁ · Ï ¯ · ÁÓ‰ ÔÂÓ‡ . Ê È‰ ‰‡ Ó‰ ˙ È ˘ ‡ ¯ · Â Ê Ë‰ ‰‡ Ó‰ ȉ Ï ˘ · ‰ ‡ ÂÙ ¯ · „ ȉ · ˙ Î ÏÚ  ˙ ÈÏÎ ˙ ÏÚ ,  ˙ · È ˙ Î ÔÓÊ ÏÚ ˜ „ ÊÓ ¯ ÂÏ   È„ È · ¯ È ˙ ‰ ‡ Ï Â Á ¯ , ˙   ÂÈÚ ¯ , ˙   ÂÈÒÈ  Ï ˘ ‚ ÂÊÈÓ ‰‡ ¯  ‰ ÏÎÎ ‡ ‰ „ ȉ · ˙ Î . ¯  · ÈÁ‰ Ï ˘  ˙ Ó‚ Ó ¯ Á‡ Ó . ÂÈÈÁ Íω Ó · Ë ˜ ÈÏ ˜ È ˙ Ú‰ , · ˙ Πχ ËÈ ÌÈÈÁ  ¯ ˘ ÌÈ‚ È‚‰  ÌÈÓ ˘ ¯ ˙  ˜ ˙ Ú‰ · ˜ ¯ ‡ Ï ÂÈ ˙ ÂÈÂÓ ˘ ¯ ˙ ‰    ÂÈÒÈ  ˙ ‡ ˆ  ˙ , ˙ ÂÈ ˘ ȇ ˙ ÂÓÈ ˘ ¯ · ¯ · „ Ó ˘ . ÔÓȉ Ó ˜ È„ Ó È   ˘ ‡ ¯ ¯  ˜ Ó Â‰ Ê ˘ ÁÈ  ‰ Ï ˘ È , ÌÈ ¯ ÙÒÓ ‰ ˘ Ú Â‡  ˙ ÂÓÂÏÚ ˙ Ï ˘ ¯ ˆ ‡ – „ ȉ · ˙ Î Ï ˘ ˙ È ˙  ¯ ÙÒ‰ ‰‚ ÂÒ‰ ˙ ‡ Ó · „ ‡ Ó È ¯ ÏÂÙÂÙ ‰ ȉ – Ìȇ ˘   Ô‚ Ó · ˙ ÂÚÈ„ È ÛÒ‡ , ÍÓ ˆ Ú · ˙ ‡ Ê ÏÏÎ · ˙ ÈÏÏΉ ˙  ¯ ÙÒ · ʇ ‰ Á ¯ ˘ ‰ ¯  ˆ · Í ¯ Ú Â   ȇ Ìχ , Ê È‰ Â Ê Ë‰ ˙ Ó‚ „ ˙ È ˙ ËÈ ˘ ‰ È„ ÙÂÏ ˜ È ˆ  ‡ Î Í ¯ Ú Â  ȇ ¯  · ÈÁ‰ . Ë ¯ Ù · ˙ È ¯ · Ú‰ ˙  ¯ ÙÒ ·  ¯ ÙÒÎ ·  ˙ Î Â  ȇ ,( 1756– 1679) ÈË   ¯ ÙÓ‡ Ï ˜ Á ˆ È  ¯ Ï  ˜ Á ˆ È „ ÁÙ ¯ ÙÒ‰ ‰  ‡ ÈÏË ¯ Â٠̉ ¯ · ‡  ¯ Ï  ÌÈ ¯  · È‚‰ ÈËÏ ˘  ¯ ÙÒÎ ÌÈ ¯ Á ·  Ìȇ ˘   · · ÈÁ ¯ Ó‰ · ˜ ÚÈ  ¯ Ï  ÌÈÈÁ‰ ¯ ˆ ‡ ˙ Ó‚ „ ÛÈ ˜ Ó ‰‡ ÂÙ ¯ ¯ ÙÒ Â  ȇ  ( 1542 ˙  ˘ · „ Ï  ) È ˘ ÚÓ ÍÈ ¯ „ Ó ÔÈÚÓ Â ˙ Âȉ · „ ȉ · ˙ Î Ï ˘ „ ÂÁÈÈ .( 1693– 1630) ÔÂω ˆ ‰ Ï · ˜ , ‰ È‚ ÂÏ  ÎË ,‰‡ ÂÙ ¯ ÂÓÎ ÌÈ   ˘ ÌÈÓÂÁ ˙ · ˙ ‡ ¯ ‰ Ï ˘ ˙  ¯ „ ÒÎ ·  ˙ Ή . ÌÂÈ ÌÂȉ ÈÈÁ ˙ È ˘ ÚÓ ˙ · È ˙ Î ÌÂÈÒ ¯ Á‡ Ï ¯  · ÈÁ ·  · Ï ˘  Á ¯ Ï ˘ „ ȉ · ˙ Î · ˘ ‰ ‡ ÂÙ ¯ ‰ È  ÈÈ  Ú Ì‚ ̉ 5. Û ˆ ¯ · ‡ ˙ „ ¯ Ù  ‰ · ÈËÁ · ÌÈÚÈÙÂÓ Ì  ȇ ̉  , ÌÈ   ˘ ‡ ¯ ‰ ÌÈ ˜ ÏÁ‰ ˙ Ó‚ „ Î , ÌÈÈ  ÈÈÙ‡ ÌÈÈÓÈÈ  È · ÈÓÈ ÌÈȇ ÂÙ ¯ ÌÈ ¯  · ÈÁ ˙  ÂÎ ˙ ÓÎ ÌÈΠ¯ Ú Ì  ȇ Û‚‰ È ¯ · ȇ ÈÙ ÏÚ ˙ ȇ ˘   ‰ ˜ ÂÏÁ ‡ ÌÈÈË ¯ ‡ ˙ ˙ ‡  · Ó ÌÈÏÏÂΉ ‰ χ ÌÈ„ ˜ Ó ˙ Ó ‰‡ ÂÙ ¯ · ÌÈ ˜ ÒÂÚ‰ „ ȉ · ˙ Î ÈÚË ˜ ·  ¯ .  ÌÈÈÏ‚ ¯ ‰ „ Ú ˘ ‡ ¯ ‰ ÔÓ ˙ ÂÏÁÓ , ¯ Δ · Δ„ ˙ Ó‚ „ ,  Á ¯ Ï ˘  ˙ Ù ˜ ˙ · χ ¯ ˘ È ץ ¯ ‡ · ˙  ˆ ÂÙ  Âȉ ˘ ˙ ÂÏÁÓ · . Ô‰ · ÏÂÙÈˉ ÈÎ ¯ „ ·  ԉ Èχ ÂÂÏ  ˘ ÌÈÓÂËÙÓÈÒ · , ÌÈÈ  ÈÚ ˙ ÂÏÁÓ ¯ ÂÚ Â‡ Ï ˜ È  Ï  ÌÂÈ ¯ Ë„ ÈË  ‡ ‰ ÂÓÎ , ÂÈ ˙  ¯  ˜ ÓÓ ˜ ÏÁ  ¯  · ÈÁ · ¯ ÈÎʉ  Á ¯ . ( χ ËÈ „ È · ˙ Î : Ôω Ï) 2675 Ë ¯ Ò  ÒÓ , È · ˆ - Ô · ˜ Á ˆ È „ È ,228  ÒÓ ÛÂȇ ÒÂÓ „ È · ˙ Î 4 .38– 32  ÓÚ , ÔÓΠ·  È ‰‡ ¯ „ ȉ · ˙ Î ‰  · Ó Ë ¯ ÈÙÏ 5 Á
קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 1 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 2 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 3 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 4 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 5 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 6 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 7 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 8 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 9 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 10 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 11 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 12 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 13 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 14 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 15 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 16 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 17 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 18 |

קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז


About Book קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז

KOROT
English part
Front matter
Small title
Notice to contributors
Title
Copyrights
Contents
Editorial
Summaries
Nadav Davidovich and Rhona Seidelman - Herzl's Altneuland: Zionist utopia, medical science and public health
Raphael Falk - Nervous diseases and eugenics of the Jews: a view fron 1918
Rakefet Zalashik - The psychiatric asylum in Bnei-Brak and 'the society for the help of the insane', 1929 - 1939
Nurit Kirsh - Physicians in the young state of Israel: 'putting Jewish migration into its historic perspective'
Delphine Haiun - The Israeli patients' rights law: a discourse analysis of some main values
Historical notes
A. Emed - Markus Hajek (1861 - 1941)
Michael Nevins - Did Chairman Mao have a jewish doctor
Book reviews
Also received
Obituaries
Heinrich Schipperges
Mrs. Hannah Leibowitz

page hebrew university magnes press korot devoted study philosophical sociological ethical aspects history medicine judaism topics covered journal include jewish sources physicians palestine israel during nazi period published annually each volume contains mostly english language articles together with some contributions abstracted “historical notes” “notes
The Hebrew University Magnes Press Outlet

השלום
לא נראה סוף למלחמה הפֶּלוֹפּוֹנֶסית בין אתונה לספרטה, שהחלה בשנת 431 לפסהנ וכבר מלאו עשר שנים להתחוללותה. טְריגַיוֹס, אזרח אתונאי שמאס במלחמה, מחליט להגיע לאולימפוס ולשוח&

התחדשות הלשון הערבית בשליחות הרעיון הלאומי במצרים
הלשון הערבית הצחה, הכתובה – אַללֻּעַ'ה אלְפֻצְחַא – הייתה מסוף המאה התשע עשרה, בעקבות המפגש עם העולם המערבי והתחלת התגבשותו של רעיון הלאומיות הערבית, למוקד הדיון בקרב אנש

אלברט איינשטיין רעיונות ודעות
רב המכר של 2005! יכולתו המדהימה של אלברט איינשטיין לחדור היישר אל לבו של נושא כלשהו ניכרת בכתיבתו בעניינים כלליים ממש כמו בעבודותיו המדעיות. בזכות סגולה נדירה זו הבעיות המו

מקרא לישראל:שיר השירים
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

Treasures on Camels' Humps: Historical and Literary Studies
The twenty-five new studies in this volume present the reader with an up-to-date picture of some of the issues and the methodologies that engage scholars of the Ancient Near East. These essays reflect the broad span of the field, both geographically and chronologically, from Sumerian texts of the third millennium BCE, to the town of Nuzi in Iraqi Kurdistan in the mid-second millennium, from there to inquiries into Assyrian and Babylonian documents and inscriptions, as well as into recently recovered Aramaic ostraca from Idumea in southern Israel dating to the fourth century BCE. Rounding off this varied and rich collection are several investigations concerning Ancient Israel and biblical matters. Specialists from Israel, Europe, the United States, Canada and Japan have joined together in this volume to honor Israel Eph‘al, professor emeritus of Jewish History at the Hebrew University of Jerusalem, whose many scholarly achievements are hereby noted.

המקרא בין תחביר לפרשנות


שמואל דוד לוצאטו: מאתיים שנה להולדתו: איטליה - כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה. כינוסים, סדרת מוספים, 2
שמואל דוד לוצאטו (איטליה, 1800–1865), שעמד שנים רבות בראש בית המדרש לרבנים בפדואה, היה משורר וחוקר ספרות, פרשן מקרא, איש לשון ופילוסוף שהגיב במקוריות להלכי המחשבה הכללית והיהודית ש

מקרא לישראל: יואל עמוס
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

הקיסרים האנטונינים
הביוגרפיות של הקיסרים האנטונינים הן חלק מקובץ הביוגרפיות של קיסרי רומא הידוע בשם SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE ('המחברים של תולדות האוגוסטים'), ובקיצור – 'היסטוריה אוגוסטה'. מגילת הקובץ הייתה מו

On Germans and Jews under the Nazi Regime: Essays by Three Generations of Historians
A Festschrift in Honor of Otto Dov Kulka

מקרא לישראל שמואל א'
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

מעטים מול רבים? עיונים ביחסי הכוחות הכמותיים בקרבות יהודה המקבי ובמלחמת העצמאות
[R]מה היו יחסי הכוחות בקרבות יהודה המקבי ובמלחמת העצמאות? האמנם לפנינו מלחמת מעטים נגד רבים, כפי שמקובל לחשוב? שאלות אלו נדונו ביום עיון שבית הספר להיסטוריה של האוניברסיטה

אחרון משוררי האלהים:מיתוס, אתוס ומיסטיקה ביצירתו של יוסף צבי רימון
הספר אחרון משוררי האלהים עוסק בראשית השירה הדתית המודרנית בארץ ישראל כפי שהשתקפה ביצירתו המוקדמת של יוסף צבי רימון (1889¬-1958), על רקע התהפוכות הרבות שעברו על היישוב היהודי הישן

ספר יחזקאל
נוסח הפנים של מהדורת ספר יחזקאל משקף את כתר ארם צובה, כתב היד החשוב ביותר של נוסח המסורה הטברני במסורת בן אשר. מתחת לו סדורים ארבעה אפרטים המביאים חילופי גרסאות מעדי הנוסח

כרם חמד- חכמת ישראל


הערס, הפרחה והאמא הפולנייה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל, 2000-1968
האם יש קשר בין מערכון העליות מלול לבין הפנתרים השחורים? בין יאצק והמהפך של 1977? בין הפולניות מזהו זה לפוסט-פמיניזם? התשובה הקצרה לשאלות אלה היא כן. התשובה הארוכה נחשפת בין דפ

'לכה דודי' וקבלת שבת: המשמעות המיסטית
באמצע המאה השש עשרה יצרו מקובלי צפת טקס של קבלת שבת ובו נתנו ביטוי לראייתם בשבת כלה ומלכה וביום השבת יום נישואין ויום הכתרה. חטיבה של קבלת שבת שולבה בתפילת ליל השבת ובה השי

הטקס שלא היה: מקדש, מדרש ומגדר במסכת סוטה
מסכת סוטה במשנה מתארת טקס המיועד לאישה שבעלה חושד כי נאפה ובמהלכו מבוצעים בגופה מעשים קיצוניים ואלימים - ניוול וכיעור, חשיפה בעירום ולבסוף השחתת הגוף עד מוות - והכול בפני &

מעשה הקריאה: תיאוריה של תגובה אסתטית
מה קורה כשאנו קוראים? האם הטקסט שלפנינו הוא תיעוד של משהו קיים בהווה, או שהיה קיים בעבר, או שהוא עיצוב-מחדש של מציאות שכבר עוצבה ועתה היא מפורקת לגורמים ומורכבת מחדש בתודעת

זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית
[R]הספר זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית, חושף בממצאיו המפתיעים עד כמה זירת הספורט, התמימה כביכול, היא למעשה זירת קרב פוליטית ממשית. יותר משליש מקבוצות הכדורגל בישרא

רשי - פשוטו של מקרא ומדרשו של מקרא


עיונים בחינוך היהודי כרך י: מיהו היהודי המחונך? כיוונים בפילוסופיה של החינוך היהודי
The essays in this volume are a summary of a conference held in honour of Prof Michael Rosenak on the occasion of his retirement from the Melton Centre. The articles all deal with, either directly or indirectly, the question of the cultivation of the educated Jewish citizen as viewed from plural perspectives. There is an article on the moral and intellectual challenges in teaching the Bible both in the Orthodox and non Orthodox school system. There is also an article on the introduction of Holocaust studies into different educational frameworks

תורת המשחקים
ספר לימוד לתורת המשחקים

עיונים חדשים בפילוסופיה של ההלכה
מהי הפילוסופיה של ההלכה? האם אפשר להבין את ההלכה באופן פילוסופי? האם ההלכה מושפעת מגורמים חוץ-הלכתיים? כיווני מחשבה ומחקר חדשים בנושאים אלה, מאת טובי החוקרים בתחום, מתברר&#

Albert Einstein: The Persistent Illusion of Transience
This beautifully designed book features a significant number of previously unreleased documents and photographs from the Albert Einstein Archives and links them together with short introductions to chapters about Einstein's private life, his scientific achievements and his political activities. The new volume represents a substantially enlarged English edition of a title originally published as a version to supplement the permanent exhibition on Albert Einstein at the Jewish National and University Library.

'בלי מורא בלי משוא פנים': אורי אבנרי ו'העולם הזה'
השבועון העולם הזה בעריכתו של אורי אבנרי היה במשך ארבעים שנים קול אחר בזירה הציבורית של מדינת ישראל. הוא ערער על אמיתות מוצקות וחשף, בלי מורא ובלי משוא פנים, פנים אפלות באוט

קניין לדורות: היסטוריונים יוונים וכתיבת ההיסטוריה ביוון ורומא
שני תנאים דרושים להתהוות היסטוריוגרפיה: מטרה מעשית לידיעת העבר וגישה ביקורתית למקורות המידע. שני התנאים התמלאו ביוון העתיקה: ראשית המדעים והפילוסופיה באיוֹניה הכשיר&#

שמחת הרגל בתלמודם של תנאים
העלייה לרגל שימשה בזמן שבית המקדש היה קיים ביטוי תמציתי לתודעתו הלאומית והדתית של אדם מישראל. שרטוט מרכזי בדמותה של חגיגת העלייה הייתה השמחה: ושמחת בחגך. הספר שמחת הרגל ב

איטליה: כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה - משה דוד קאסוטו
בכרך זה, השלישי בסדרה 'כינוסים, סדרת מוספים' של 'איטליה', כונסו מאמרים שראשיתם בהרצאות אשר הושמעו בימים יא-יב בסיוון תשסב (22-23 במאי 2002) בכנס על תרומתו המדעית של משה דוד קאסוטו (פי

יצירה עצמית: חיים, אדם ויצירה על פי ניטשה
מהי היצירה העצמית של האדם? כיצד חירותו אפשרית? מהם תהליכי ההיריון והלידה של השפע הפנימי של האדם היוצר? האם העל-אדם הוא בר מימוש או אוטופיה? כיצד התרבות והמציאות קשורות בחוו

The Dead Sea: The world's ultimate natural healing resort
This book explains in simple and understandable words all the principles, mechanisms of action and advantages of all the treatment modalities at health resort areas. This book describes all the diseases that can be treated successfully at the Dead Sea. and is the first one that was written and directed for the general public.

תורת המשחקים
תורת המשחקים היא ענף במתמטיקה העוסק במידול מצבי החלטה אינטראקטיביים ובניתוחם. במצבים אלה מעורבים כמה מקבלי החלטות שמטרותיהם שונות, וההחלטה של כל אחד מהם עשויה להשפיע ע

הפרשים
דמוס(העם) זקן נרגן, עובר בטל שנדמה כי כל אחד יכול להוליכו שולל, קנה לעצמו עבד חדש בשם פפלגון (המדינאי קלאון) והעבדים שבביתו (המנהיגים הקודמים) נידחו על ידו, אינם מרוצים וזוממי

בלשנות עברית תיאורטית
הקובץ בלשנות עברית תאורטית עוסק בשפה העברית ובתכונותיה הייחודיות מתוך ראייה רחבה של הבלשנות הכללית ותאוריות בדבר השפה האנושית. מרבית המאמרים נכתבו לאור התאוריה הגנר&#

עיונים בחינוך היהודי כרך יא: שפות וספרויות בחינוך היהודי מחקרים לכבודו של מיכאל רוזנק
עיונים בחינוך יהודי הוא בימה לניתוח מחקרי של סוגיות מרכזיות בתחום החינוך היהודי בימינו. הסדרה באה לתת ביטוי לאמונה בחיוניותו של הקשר בין תיאוריה למעשה כחלק מן המאמץ לש

חנה ארנדט בירושלים
שנים רבות עמדה חנה ארנדט במרכזו של ויכוח סוער: הביקורת הקשה שהטיחה בציונות, ופרסום ספרה מעורר המחלוקת 'אייכמן בירושלים' בשנת 1963, הובילו לשלילת דמותה ויצירתה בקרב הציבור ה

On Chariots with Horses of Fire and Iron
This book deals with the arrival of modernity in the Holy Land in the form of the 86 km Jaffa-Jerusalem Railway. Befitting the completion of such a substantial undertaking, the inauguration, in September 1892, was a grand affair, attended by representatives of the Ottoman Empire, consuls, religious leaders, and foreign delegations. The tracks approached Jerusalem from the southwest through the Judean Mountains, taking advantage of the deep, winding river bed of the Soreq Valley. This afforded the least steep route, though even then the grades were a challenge for the locomotives. Since the tracks were of narrow meter-gauge they could easily follow the natural contours of the land on the ascent to Jerusalem, the highest point, at about 700 meters above sea level

קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יח
קורות הינה כתב עת שנתי העוסק בהֶיבֵּטים ההיסטוריים, הפילוסופיים והחברתיים של רפואה ויהדות. כתב העת מכסה את הנושאים הבאים :רפואה במקורות יהודיים ועבריים, ההיסטוריה של ר&

תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית, 1948—1990
אווירת העוינות בין יהודים לערבים שליוותה את הקמתה של מדינת ישראל העיבה על המגעים התרבותיים בין הצדדים. רבים התקשו לראות את עולמו הרוחני של הצד השני במשקפיים ניטרליים ה–

מקרא לישראל יחזקאל א'-כ''ד
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

ממשה ליהושע ומנס לטבע: ניתוח ספרותי של פרקי הכיבוש
[R]ספר יהושע זכה להתייחסויות מקיפות של חוקרי היסטוריה, ארכאולוגיה וגאוגרפיה, אולם טרם נידונו היבטיו הרעיוניים והספרותיים. מחקר זה בא למלא את החסר. במוקדו עומד בירור האידא&#

תורת הגישור
מהו גישור? מה הקשר שלו לשפיטה? כיצד שניהם מתיישבים עם הרעיונות המרכזיים בתחום המשפט? הספר מספק סקירה מקיפה של תופעת הגישור ושל הקשר שלה עם המשפט מבחינה תיאורטית ומעשית. ה•

עיונים באתיקה 1
אתיקה בתחום כלשהו של פעילות אנושית היא תפיסה בדבר ההתנהגות הראויה בו. תפיסה כזו יכולה להיות מערכת ערכים, או מערכת עקרונות המבטאים ערכים. גם הערכים וגם העקרונות נותנים בס

חדשים גם ישנים: בנתיבי משנתו ההלכתית-הגותית של הרב קוק
זוכה פרס ויילר לשנת תשסו. הפוסקים נוהגים לשלב בפסקיהם אמירות מטה-הלכתיות השאובות מתחומי המחשבה והמוסר, המדרש והאגדה, הפילוסופיה וספרות החכמה, תורת הקבלה וכדומה. שילוב ז&#

איטליה כרך יח: כתב-עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. איטליה מבקשת להגיש לקוראים מחקרים, אינטרדיסציפלינאריים ככל האפשר, אך יותר מכך משווים בין המרחב התרבותי של ה&#

שונות תרבותית כאתגר לשירותי אנוש
במדינת ישראל בפתח המאה העשרים ואחת מתרחש חלק ניכר של העבודה המקצועית בשירותי אנוש, ובעיקר בתחום השירותים הסוציאליים בהקשר בין-תרבותי, כאשר נותן השירות מוצא עצמו בקשר מ—

מאה שערים: עיונים בעולמם הרוחני של ישראל בימי הביניים, לזכר יצחק טברסקי
שלושים ואחד מבכירי חוקרי היהדות בזמננו חולקים כבוד בספר הזה לזכרו של פרופ' יצחק טברסקי עה, בעל הקתדרה לספרות עברית ולמחשבת ישראל עש ליטאואר באוניברסיטת הרוורד, מראשי ה–

המבט המופנה לאחור
מאפייניה של הפואמה נבחנים בספר זה באמצעות קריאה בפואמות של שלושה משוררים – ישראל פנקס, הרולד שימל ואהרן שבתאי, ובאמצעות סקירה היסטורית-ז'נרית של המסורת שממנה צמחה הפואמה

Perspectives: Revue de l'Université Hébraïque de Jérusalem, La Bible dans tous ses États
Appears once a year, under the guidance of the French Department of the Hebrew University of Jerusalem.

מקרא לישראל: שמואל ב
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי