שברי לוחות: ספרים אבודים של בעלי התוספות Page 9 - The Hebrew University Magnes Press

תורתם של בעלי התוספות, הלוא הם חכמי גרמניה וצרפת במאות השתים עשרה והשלוש עשרה, היא עמוד הברזל של ההלכה ושל המשפט העברי. אך מדף הספרים של בעלי התוספות המונח לפנינו אינו אלא ק

¯ · „ Á ˙ Ù –  ˙ ÂÙÒ ˙ ‰ ÈÏÚ ·  – ‰ ¯ ˘ Ú ˘ ÂÏ ˘ ‰  ‰ ¯ ˘ Ú ÌÈ ˙ ˘ ‰ ˙ ‡ Ó · ˙ Ù ¯ ˆ  ‰ È  Ó ¯ ‚ ÈÓÎÁ χ ¯ ˘ È ÈÓÎÁ . „ · ‡ Ì ·  ¯ .   „ ÈÏ ÂÚÈ‚‰ ̉ Ó ÌÈËÚÓ ˜ ¯ ͇ ÌÈ · ¯ ÌÈ ¯ ÙÒ Â · ˙ Î ‰ ʉ ¯  · ÈÁ‰ ÂÏȇ  , Ì ˙ ¯  ˙ Ó Â ¯ ˙   ˘ ÌÈ ¯ ÙÒ‰ ËÚÓ ˙ ‡ ÌÈ  ˘ ˙ ‡ Ó ‰ Ê ÌÈ„ ÓÂÏ , ¯ ˙ ‡ Ï Û‡ ÌÈ ˙ ÚÏ , ¯ ‡ ˙ Ï , ¯ ÊÁ ˘ Ï Â  ÈÈ  Ú . Ì  ȇ  „ · ‡ ˘ ÌÈ ¯ ÙÒ Ì ˙ ‡ · ‡ ˜ „ ˜ ÒÂÚ ÈÙ ÏÚ „ ÂÓÏ ˙ ‰ ˙   ˘ ¯ Ù ‰ Îω‰ ÌÂÁ ˙ · ˙ ÂÙÒ ˙ ‰ ÈÏÚ · Ï ˘ ÌÈ„  · ‡ ‰ ̉ È · ˙ Î ˙ ‡ ,„ È È · ˙ Î ·  ÒÂÙ„ · , ÌÈÈ  È · ‰ ÈÓÈ ˙  ¯ ÙÒ · ˘ ˙ ‡ · ÂÓ ÈÙ ÏÚ ,   È„ È · ˘ ÌÈËÚÂÓ ÌÈ„ È ¯ ˘ . ÌÈ   ˘  ÌÈ · ¯ ˙  ¯  ˜ Ó · ÌÈ ¯ ÂÊÙ‰ ÌÈÊÓ ¯  ˙ ÂÈ„ Ú ÈÙ ÏÚ ̉ È ¯ ÙÒÓ Â  ˙ ‡ ˘ È ‰ Ó Ú„  ˘ Ì„  ˜ ‰ ˘ ÚÈÈ ˘ ÂÏ ¯ ˘ Ù‡- ȇ ÌÈ„  · ‡ ‰ ÌÈ ¯ ÙÒ‰ ¯ ˜ Á „ ȉ È · ˙ Î . ¯ ˜ ÈÚ ÏÏÎ Ë ˘ Ù Â   ȇ ‰ Ê ÔÈÈ  Ú .   Ï „ · ‡ Ô· ‰ Ó ˙ ÂÙÒ ˙ ‰ ÈÏÚ · Ï ˘ Ï ˘ ̉ È · ˙ Î ˙ ‡ Ì‚ ÂÓÎ – ˙ ÂÙÒ ˙ ‰ ÈÏÚ · Ï ˘ ̉ È · ˙ Î ˙ ‡ ÌÈ ˜ ÈÊÁÓ‰ ÒÂÙ„‰ È ¯ ÙÒ ÏÎ ·  ¯ ÊÙ ˙ ‰   ˆ ÂÙ  – ˙ ÂÙÒ ˙ ‰ ÈÏÚ · Ï ˘ ̉ È ¯  · ÈÁÓ ÂËËÈ ˆ ˘ , ̉ È ¯ Á‡ Ï ˘ ˙  ¯ „‰ ÌÈÓÎÁ  ˙ ˙ ÈÎ Â ¯ · Ú ˙  ¯ „ · . ˙ „ ÒÂÓ ÌÈ„ ÈÁÈ ˙ ‡ Ó È„ È · ÌÈ ˜ ÊÁÂÓ Ì‰  , Ï · ˙ ˙  ˘ · È ˙ È ¯ · È  · Ï ˘ Ì ˙ Ú„ ˙ ‡  ˆ È ¯  ÂÏ„ È ˘ , ץ ¯ ‡ Ï ץ ¯ ‡ Ó ‰ ÈÈ ¯ ÙÒÏ ‰ ÈÈ ¯ ÙÒÓ Ì‰ ÈÏ‚ ¯ ˙ ‡ Ì ˙ Á ¯ Ë ÏÎ È ¯ Á‡ Ì‚ ͇ – ÌÈ ¯ È„  ÌÈ ¯ ÙÒ ·  „ È È · ˙ Î ·  ˜ ÈÊÁ‰ ˘ ˙ È ¯ · È  · Ì  ȇ ˘  ¯ ˙ ˙ ÒÓ ‡ ‰ ‡ Ó ˘ ‡ ,„ · ‡ Ô· È  ÂÏÙ ¯  · ÈÁ ̇‰ ÁË · Ï ˙ Ú„ Ï ÌÁÂÎ · ‰ ȉ ‡ Ï ÔÈÈ„ Ú ˜ „ · Ï ‰ ¯ ˘ Ú Ú · ˘ ‰ ‰‡ Ó · ¯ · Î Á ¯ Ë , Ï ˘ ÓÏ ,‰‡ È„  ˜ Ó ¯  ˘ È . ¯ Á‡ Ì ˜ Ó · „ È · ˙ Î · :  ˙  ˜ ÒÓ ‰ ˙ Èȉ ÂÊ „ · ‡ ÌÈ ¯ ÙÒ ÂÏȇ ‡ ¯  ‡ Ï ˘ ÌÈ  ÂÓ„ ˜ ÌÈÓÎÁ ÌÈ  ‡‚‰ È ¯  · Á È Î ÌÈ ¯ ÙÒ ‰ ÓÎ ˙ ‡  ¯   È  ÈÚ ˘   È · ¯  ‰ È„ ÚÒ  È · ¯  ȇ‰  È · ¯ È ˘  ¯ ÈÙ ‡ ÂÙȇ ‰ ȇ .  · ˙ ΠÂÚ‚ È ˜ È ¯ Ï Î‡  ÒÂÙ„ · ÏÚ · ¯ ÈÎÊÓ ˘ Ô ˘ ¯ „ ‰ ¯ ȇ Ó  ¯ È ˘  ¯ ÈÙ Ô‰ ‡ ÂÙȇ  [...] χ   Á  È · ¯  Ô‡‚ ÌÈÒÈ  ‡ ÂÙȇ  , ˙  ¯ Ï ˘ ¯ ˘ ȉ  Ò ‰ ȇ  [...] ˘ ‚ ÈÓ ÛÒÂÈ  È · ¯ È ˘ „ ÈÁ ÔΠ, È ˘ ¯  Í ¯ Ú‰ [...] ÈÂω ¯ ȇ Ó  È · ¯  ץ ¯ Ù  È · ¯  ‡ · ËÈ ¯ ‰ Â Ô ¯ ‰ Â Ô · Ó ¯ ‰  „ · ‡ ¯ ‰ È ˘ „ Á ÂÎÊ ‡ Ï , ÌÈ · ¯ ̉ ÈÓ„  ץ  ˘ , ˘ È  ¯ ‚ , ˙ ÂÈ   ˆ Á ,„ È ¯ : ˙ ÂÙÒ ˙ ÈÏÚ · ‰ ÓÎ ÔΠ‡ Ï , ÌÈÚ ¯ Ê ˙ Ó„ ˜ ‰ · ˘  ÓÎ „ ÂÓÏ ˙ ‰ ÏÎ ËÚÓΠ ÈÙ Ì · Ó ¯ ‰ Ì‚ . ÒÂÙ„ Ï ‡ · Ï ‡ Ï [...] ÌÈ ˘ „ ÁÓ ÌÈ ¯ ÓÁ  È ¯ ÓÁ ‰ Ó ¯ ‚  ˙ ·  ÌÈ ¯ ˆ Ó · È ˙ ȇ ¯  .  ˘  ¯ ÈÙ Ë ˘ Ù ˙    È   ·  ˙  È ·    ÈÓÎÁ ˙ ÓÎÁ ‰„ · ‡  , ÌÂÏÎ ˙ ÂÈÏ‚‰  ˙ „ Ó ˘ ‰ ‰ ÂÚ ·  , ÂÒÙ„ ‰ 1. ¯ ˙ ˙ Ò ˙ ‰ ‡ ¯ ˘ „ È È · ˙ Î ÏÚ ÂÈÓÈ „ Ú ÂÒÙ„  ˘ ÌÈ ¯ ÙÒ‰ ÏÚ ÌÈÒÒ · Ó ‰‡ È„  ˜ Ó ¯  ˘ È Ï ˘ ÂÈ ¯ · „ Ì · ˘ Á ˘ ÌÈ ¯  · ÈÁ‰ ÔÓ ¯ ÎÈ  ˜ ÏÁ ÈÎ , ˙ Ú„ Ï ‰ ȉ ÏÂÎÈ ‡ Ï Ì‚  , Ú„ È ‡ Ï ‡ ‰ . ÂÈ  ÈÚ · . [ ·  Ú Ê] Û„ ,‰ Ó„ ˜ ‰ ,‡ ˆ ˘ [ ‰‡ È  ‰ Ï ˆ ] ‰‡ ÈÏÈÒ · , ‰ ÓÎÁ ˙ ÂÏ ·   , ‚ È„ ÓÏ„ ‰ ÓÏ ˘ ÛÒÂÈ  ¯ 1
שברי לוחות: ספרים אבודים של בעלי התוספות Page 1 | שברי לוחות: ספרים אבודים של בעלי התוספות Page 2 | שברי לוחות: ספרים אבודים של בעלי התוספות Page 3 | שברי לוחות: ספרים אבודים של בעלי התוספות Page 4 | שברי לוחות: ספרים אבודים של בעלי התוספות Page 5 | שברי לוחות: ספרים אבודים של בעלי התוספות Page 6 | שברי לוחות: ספרים אבודים של בעלי התוספות Page 7 | שברי לוחות: ספרים אבודים של בעלי התוספות Page 8 | שברי לוחות: ספרים אבודים של בעלי התוספות Page 9 | שברי לוחות: ספרים אבודים של בעלי התוספות Page 10 | שברי לוחות: ספרים אבודים של בעלי התוספות Page 11 | שברי לוחות: ספרים אבודים של בעלי התוספות Page 12 | שברי לוחות: ספרים אבודים של בעלי התוספות Page 13 | שברי לוחות: ספרים אבודים של בעלי התוספות Page 14 | שברי לוחות: ספרים אבודים של בעלי התוספות Page 15 | שברי לוחות: ספרים אבודים של בעלי התוספות Page 16 | שברי לוחות: ספרים אבודים של בעלי התוספות Page 17 | שברי לוחות: ספרים אבודים של בעלי התוספות Page 18 | שברי לוחות: ספרים אבודים של בעלי התוספות Page 19 |

שברי לוחות: ספרים אבודים של בעלי התוספות


About Book שברי לוחות: ספרים אבודים של בעלי התוספות

Back Matter
Title
Copyrights

page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

ים המלח: אתר המרפא הטבעי הטוב בעולם
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. הספר מסכם את הידע הרב על יעילותו של ים המלח בטיפול במגוון רחב של מחלות. הספר הוא הראשון בנושא זה המיועד לקהל הר

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי במשתנים אחדים: תקצירי תיאוריה ותרגילים כולל תקליטור
ספר לימוד זה מיועד לסטודנטים הלומדים חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי במשתנים אחדים ו-אנליזה וקטורית במוסדות להשכלה גבוהה בקורסים:חדוא 2, חדוא 2 מ, חדוא 2 ת, וחשבון אינפיניטיסי&

מקרא לישראל: שופטים
ספר שופטים, השני לספרים ההיסטוריים של התנך, נתפרש על ידי פרופ יאירה אמית מהחוג למקרא באוניברסיטת תל-אביב. מחברת הפירוש הקדימה לספר מבוא הדן בהיבטים שונים של הספר, כגון חיב

Perspectives: Revue de l'Université Hébraïque de Jérusalem, La Bible dans tous ses États
Appears once a year, under the guidance of the French Department of the Hebrew University of Jerusalem.

מלח הארץ: יד לחלוצי המלח משה נובומייסקי ומשה לנגוצקי. סדרה למחקרי ים המלח. כרך 1
[R]הידעת כי הר סדום בנוי ממלח ועודו ממשיך להתרומם? כי מפלס מי ים המלח היה גבוה יותר בעבר וכי לפני כ-25,000 שנה השתרע הים מחצבה ועד הכנרת? כי מפלסו עתיד להמשיך ולרדת כמאה מטר נוספים? כי

אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון
הספר אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון, הוא קובץ מאמרים על אפלטון, שפרסם פרופסור שמואל שקולניקוב במהלך יותר משלושים וחמש שנים בשפות שונות. המאמרים פורשׂים קשת רחבה של נושא

YEHUDA HALEVI: POETRY AND PILGRIMAGE
Yehuda Halevi: Poetry and Pilgrimage follows the life story of the greatest Hebrew poet of medieval times from his first publication in Christian Toledo to his heroic journey toward Zion from Muslim Spain. The description is based, for the first time, on the entire collection of his poetry- The Diwan, which was edited and reedited between East and West at every important crossroad of his life. This in turn is done through comparison to autographical letters and contemporary correspondence discovered and collected over the past 50 years in the Cairo Geniza collections. Documentary material and Literary works, which were shun behind the iron wall in The Russian National Library in St. Petersburg, are woven for the first time into one, enabling us to examine closely the intricate relationship between old Jewish traditions and the ideological heritage associated with Halevi's innovative writings in prose and in poetry. Confronting Halevi's Zion, will thou not ask? opens the study

זהויות במדים: גבריות ונשיות בצבא הישראלי
'גבר גבר' - צ.ה.ל הוא הזירה בה מעוצבות הזהות הגברית והנשית המלווה כל מי ששירת בצבא למשך כל חייו. גבריות, כמו נשיות, היא דימוי או אידאל שהכול מכירים אך איש אינו יכול להגדירה במד•

הפירוש כדיאלוג
ר' מרדכי בן אליעזר כומטינו, בן המאה החמש עשרה, היה ממנהיגיה הרוחניים של הקהילה הרבנית בקושטא בעת התמוטטות המשטר הביזנטי וכיבוש הבירה על ידי העותמאנים. הוא היה עד לפריחה א

תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים:התעצמות אקדמית תוך מאבק לאומי
כרך זה, השלישי במפעל תולדות האוניברסיטה העברית, הרואה אור בשנת התשעים להנחת אבן הפינה לאוניברסיטה ובשנת השישים למדינת ישראל, הוא המשכו הישיר של קודמו (תולדות האוניברסי•

Between Poles and Jews: The Development of Nahum Sokolows Political Thought
This book focuses on the formative years of Nahum Sokolow’s political thought during the years in which he dedicated his energies to working within the social fabric of the Jewish community of Polish lands

מקרא לישראל ירמיה א'-כ''ה
פירושו של פרופ יאיר הופמן לספר ירמיה (שני כרכים, למעלה מ-900 עמ) ראש בית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל-אביב. מחזיק מבוא מקיף (94 עמ), מבואות לפרשיות שבספר ופירוש. זה הפירוש המדעי

קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז
Korot is devoted to the study of the philosophical, sociological and ethical aspects of the history of medicine and Judaism. The topics covered by the Journal include: medicine in Jewish and Hebrew sources, the history of Jewish physicians, medicine in Palestine and Israel and medicine during the Nazi period. Korot is published annually. Each volume contains mostly English-language articles, together with some Hebrew contributions (abstracted in English). The “Historical Notes” and “Notes and Events” sections cover recent important developments and events in the above mentioned topics around the world. Each issue also includes several reviews of noteworthy books and contributions to the field. Korot is sponsored by The Dr. Manuel & Helen Glazier Memorial Fund of The American Physicians Fellowship for Medicine in Israel, and the Center for Jewish Medical Heritage. Its editorial board comprises scholars from the USA, France, Germany, UK and Israel. Korot is the organ of the Isra

פסיכולוגיה של הילד והמתבגר: מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית. מהדורה שנייה מתוקנת ומורחבת
הספר הפסיכולוגיה של הילד והמתבגר: מבוא לפסיכולוגיה ההתפתחותית – מהדורה שנייה מורחבת ומתוקנת הוא סיכום מקיף ומעמיק של הידע העכשווי בתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית. הספר ע

או או: כרך שני
סרן קירקגור (1813–1855) איננו רק אביו של האקזיסטנציאליזם הדתי, הוא היה גם פילוסוף-סופר מחונן, שגייס את כישרונו הספרותי לשירותה של התפלספות מהפכנית ומיוחדת במינה זו. בכרך השני של ס–

תורת המשחקים
תורת המשחקים היא ענף במתמטיקה העוסק במידול מצבי החלטה אינטראקטיביים ובניתוחם. במצבים אלה מעורבים כמה מקבלי החלטות שמטרותיהם שונות, וההחלטה של כל אחד מהם עשויה להשפיע ע

אורתודוקסייה יהודית: היבטים חדשים
האם יש הצדקה להוסיף ולדבר על תופעה רציפה ונהירה של יהדות אורתודוקסית? קובץ המחקרים 'אורתודוקסייה יהודית: היבטים חדשים' מציג את היהדות האורתודוקסית כתופעה מגוונת ועשי—

בסוד היצירה של ספרות חזל: העריכה כמפתח למשמעות
עולמם הדתי-רעיוני של התנאים והאמוראים – 'מחשבת חזל' – זוכה בדורנו להתעניינות רבה ומחודשת, המלווה בחיפוש דרכים אמינות ופוריות לעיון משמעותי בחיבוריהם. ספר זה מציע כעין מפת

קול גדול ולא יסף: תורת ישראל בין שלמות להשתלמות
עילאיותה של תורת ישראל הובנה במהלך הדורות בשתי דרכים חלופיות: יש שהיא מיוחסת לתורה מראשיתה כהוויה מושלמת וקבועה שאי-אפשר להוסיף עליה, ויש שהיא מיוחסת לתורה כהתהוות ההו–

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טז
שנתון לחקר המקרא והמזרח החדש

להפוך מדבר לכרמל: התהוות הכרמל כמרחב נבדל בעיר מעורבת,1918-1948
הספר מתאר את תהליך ההתיישבות על הר הכרמל, שעד תחילת השלטון הבריטי לא היה כלל חלק מהעיר חיפה והיה ברובו שומם. בעזרת מקורות ומסמכים ראשוניים הנחשפים כאן לראשונה נפרסת תמונ

פירוש רבי שמואל בן מאיר (רשבם) לקהלת
הפירוש לקהלת הוא אחד השרידים הבודדים ממפעלו הפרשני רב ההיקף של ר' שמואל בן מאיר (רשבם), נכדו של רשי – מגדולי אנשי הרוח שקמו ליהדות צרפת בימי הביניים וגדול פרשני הפשט. במהדור

יצירה עצמית: חיים, אדם ויצירה על פי ניטשה
מהי היצירה העצמית של האדם? כיצד חירותו אפשרית? מהם תהליכי ההיריון והלידה של השפע הפנימי של האדם היוצר? האם העל-אדם הוא בר מימוש או אוטופיה? כיצד התרבות והמציאות קשורות בחוו

אחד בשביל כולם?: עובדות וערכים בוויכוח על האבולוציה של האלטרואיזם
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. כיצד נוצרו ונשתמרו חיים חברתיים המבוססים על שיתוף פעולה? בעיה זו היא אחת הסוגיות הגדולות שהעסיקו את חוקרי הא&

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טו
An annual for biblical and ancient near easstern studies

איטליה כרך יז: כתב-עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה
כתב העת 'איטליה' משמש מזה שנים אחדות במה מרכזית לחוקרים העוסקים במישרין או בעקיפין בהיבטים שונים של תולדות יהודי איטליה, ספרותם ותרבותם, בכל הדורות.

שתי מפות לגדה: גוש אמונים, שלום עכשיו ועיצוב המרחב בישראל
הוויכוח על עתידם של השטחים, ההתנחלויות והיחסים עם הפלשתינים מעסיק את החברה הישראלית למן שנות השבעים של המאה העשרים יותר מכל נושא אחר, והתנועות הפוליטיות גוש אמונים ושל•

ביטחון סוציאלי בישראל
הספר סוקר את התפתחות מדינת הרווחה בישראל על פי תכניות הביטחון הסוציאלי לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. בסיומו נבחנת הצלחת מערכת הביטחון הסוציאלי בישראל להשיג את יעדי&

The Book of Genesis: An Introduction to the Biblical World
This book tries to present the aim, spirit and content of the Book of Genesis. Most literature in the Book of Genesis consists of either a detailed commentary on the Book or a study of its different sources and components. This work intends, instead, to elucidate the main ideas implicit in the narrative and to describe the salient features of its chief personalities.

הטרמינולוגיה של הירושלמי
הספר הטרמינולוגיה של הירושלמי: המונחים העיקריים בוחן באופן שיטתי ומקיף את המונחים העיקריים שבתלמוד זה. נידונים בו יותר ממאתיים ועשרים מונחים. סקירתם מבוססת על בדיקה שי

Journal of rural cooperation, Vol. 34, 2, 2006
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms

מימרה מגיה מיתוס: פרקי דרבי אליעזר לאור מחקר הספרות העממית
החיבור פרקי דרבי אליעזר, למן חיבורו (כנראה במאה השמינית) ועד ימינו, זכה לפופולריות רבה בקרב קהל קוראים מגוון. ואכן, אין דומה לו בספרות העברית של שלהי העת העתיקה וימי הביניי

The Battle For The Land
In 1901, the Zionist Organization founded the Jewish National Fund to purchase lands in the Land of Israel and transfer them to the ownership of the Jewish people. The book before us examines and summarizes the JNF’s land purchasing policies and endeavors, from the establishment of the Fund to the establishment of the State of Israel in 1948. A major part of this essay centers on the period from 1936 to 1948, which were the most important years of the JNF’s activities and during which it became almost the sole Jewish entity promoting this aspect of the building of the land of Israel. During these years, the JNF purchased about 600,000 dunams, which constitute more than 60% of its acquisitions from its establishment to the establishment of the State. The pivotal nature of the JNF during those years stems first and foremost from the recognition of its settlement endeavors by the top institutions of the Zionist Organization, in promoting the political interests of the Zionist movement in

שתי פנים במראה
מדוע התעלם הקולנוע הישראלי מהשואה שנים רבות? מדוע הציג את ניצולי השואה כקבוצה הומוגנית שבה אנשים סהרורים, תלושים ופסיביים, והתעלם מהתרומה העצומה של ניצולי השואה למדינת

סיקור כסיפור: מבטים על שיח התקשורת בישראל. לכבודו של יצחק רועה
לתקשורת ההמונים מקום מרכזי בעולמו של האדם בהיותה אחד המקורות העיקריים למידע על העולם הקרוב והרחוק, לריגושים ולבידור, לחוויות אינטלקטואליות ולתחושת שייכות חברתית. הספ

השלב האחרון: מחקרי חסידות של גרשם שלום
גרשם שלום (1982-1897) היה מענקי הרוח של התרבות היהודית המודרנית במאה העשרים ומגדולי החוקרים של מדעי היהדות בכלל ושל הקבלה, השבתאות, המיסטיקה ותורת הסוד היהודית בפרט. גם דור לאחר פ•

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יט
רשימת מאמרים המופיעים בכרך זה: מקרא טובה גנזל מעמדם של בעלי התפקידים במקדש העתידי בנבואת יחזקאל יעקב מילגרום התכונות הייחודיות של מקדש יחזקאל מניין?נועם מזרחי בין חק

על המיסטריות
בבוקרו של השביעי ביוני 415 לפסהנ התעוררו תושבי אתונה ומצאו שפסלי האל הֶרמֶס, שעמדו לפני בתים פרטיים ומקדשים, הושחתו. כל אזרח ראה את שומרו האלוהי שלפני פתח ביתו מושחת ומחולל, 

חשיבה ודיבור
עבודותיו ורעיונותיו של לב סמיונוביץ' ויגוטסקי (1896--1934), איש אשכולות שנודע בעיקר כפסיכולוג, כובשות בשנים האחרונות מקום רב השפעה בפסיכולוגיה ובחינוך, למרות שנכתבו לפני שנים ר

פירוש על ספר במדבר יא-כא
הספר דן בחלק האמצעי של ספר במדבר, הכולל פרשיות רבות משקל מנקודת ראותה של התורה עצמה, כגון מעשה המרגלים, שגרם לנדודיו של דור המדבר, או פרשת פרה אדומה, שהיא המרכזית בשיטת הטוה—

מקרא לישראל: רות
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי כג
בחוברת תוכן עניינים ותקציר באנגלית. האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי הרוח, המכון למדעי היהדות.

מקרא לישראל:שיר השירים
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

כאן ושם, עכשיו ובימים האחרים
שנים רבות הייתה פולין ליהודיה 'פּוֹלִין הָעֲדִינָה הַקְּדוּמָה לְתוֹרָה וְלִתְעוּדָה לְמִיוֹם סוּר אֶפְרַיִם מֵעַל יְהוּדָה, מקום ללון בו עד בוא הגאולה. יהודי פולי

מנהיגות בלבן
בריאות היא ערך יסוד שהמדינה המערבית המודרנית מחויבת לשמרו ולקדמו. תמורות חברתיות מכתיבות ציפיות לאיכות בשירותי הבריאות ולטיפולים חדשים, חלקם עתירי טכנולוגיה. מקצוע ה&

מי אני שאחליט על גורלם? דילמות אתיות של מורים
עיסוק בחינוך הוא עיסוק במוסר ובאתיקה. 'עובדי הוראה וחינוך הם לעולם מורים ומחנכים של בני אדם רכים בשנים, שנים חשובות ביותר לעיצוב חייהם. מלאכת ההוראה והחינוך אמורה לעזור –

The Lachmann Problem: An Unsung Chapter in Comparative Musicology
The Lachmann Problem tells an unknown story about a well-known German musicologist, Robert Lachmann (1892-1939), best known among scholars whose interest centers on Arabic music. After being ousted by the Nazi regime, Lachmann arrived in Palestine in 1935 to join the staff of The Hebrew University of Jerusalem. However, many University officials misunderstood his interests, which was primarily based on a conception that the unfamiliar field of musicology was a “luxury” which the University could ill afford at the time. Presented in this volume are letters and documents, published for the first time, revealing not only a picture of life in Palestine during the 1930's, but providing new information on the early stages of comparative musicology and offer new insights into the thinking of its founding fathers. Others of these documents betray the daily routines, working style and methodology as well as the unanticipated hardships which Robert Lachmann encountered. These are embedded

Judaica Latinoamericana: Estudios Historico-Sociales y Literarios Vol. V
La publicación de este quinto volumen de Judaica Latinoamericana coincide con el trigésimo aniversario de AMILAT, creada en Israel en 1975 por un grupo de investigadores independientes en diversas áreas de estudio del judaísmo latinoamericano. El volumen es multidisciplinario y pluritemático. Los trabajos incluidos, fruto de la labor continua de investigadores que trabajan en Israel, Brasil, Argentina, México y Alemania, cubren un espectro cronológico que va desde la época colonial hasta nuestros días, y aparecen agrupados en campos temáticos amplios y en algunos casos interdisciplinarios: dinámica comunitaria, economía y política, historia del sionismo, literatura y cultura. La continuidad de Judaica Latinoamericana responde al amplio fenómeno del reconocimiento de estos estudios como una área distintiva, ubicada en el cruce entre las investigaciones en ciencias judaicas y las investigaciones sobre Amér

רשי - פשוטו של מקרא ומדרשו של מקרא


שותפות ועוינות: עבדאללה, הלגיון הערבי ומלחמת 1948
'בא עלינו אסון!' במילים אלו התבטא מזכיר הליגה הערבית לאחר שהתקבלה ההחלטה לצאת למלחמה ביהודים ב-15 במאי 1948. מי גרר את מדינות ערב למלחמה שלא היה להן עניין בה ומדוע בכל זאת נלחמו? מ&#