Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 848 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 2 / 848 Next Page
Page Background

GENESIS

In the beginning God created the heaven

and the earth.

[2]

Now the earth was

unformed and void, and darkness was upon the

face of the deep; and the spirit of God hovered

over the face of the waters.

[3]

And God said: ‘Let

there be light.’ And there was light.

[4]

And God

saw the light, that it was good; and God divided

the light from the darkness.

[5]

And God called

the light Day, and the darkness He called Night.

And there was evening and there was morning,

one day.

[6]

AndGod said: ‘Let there be a firmament

in the midst of the waters, and let it divide the

waters from the waters.’

[7]

And God made the

firmament, and divided the waters which were

under the firmament from the waters which

were above the firmament; and it was so.

[8]

And

God called the firmament Heaven. And there

was evening and there was morning, a second

day.

[9]

And God said: ‘Let the waters under the

heaven be gathered together unto one place, and

let the dry land appear.’ And it was so.

[ 0]

And

God called the dry land Earth, and the gathering

together of the waters called He Seas; and God

saw that it was good.

[ ]

And God said: ‘Let the

earth put forth grass, herb yielding seed, and

fruit-tree bearing fruit after its kind, wherein

is the seed thereof, upon the earth.’ And it was

so.

[ 2]

And the earth brought forth grass, herb

yielding seed after its kind, and tree bearing fruit,

wherein is the seed thereof, after its kind; and

God saw that it was good.

[ 3]

And there was

evening and there was morning, a third day.

[ 4]

And God said: ‘Let there be lights in

1

˙È˘‡¯·

˙È˘‡¯·

á

‡¯ ˙ÈL

‡ ‡¯a

ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌȉÏ

§

¦

¥

¦−

¨¨´

¡

Ÿ

¦®

¥¬

© ¨ ©−¦

:ı¯‡‰ ˙‡Â

2

e‰·Â e‰˙ ‰˙ȉ ı¯‡‰Â

§ ¥¬

¨ ¨«¤

§ ¨ ¨À

¤

¨§ ¨¬

Ÿ Æ

Æ ¨½Ÿ

‡ Áe¯Â ÌB‰˙ Èt-ÏÚ CLÁÂ

ÌȉÏ

§ −Ÿ

¤

©

§¥´

§ ®

§´ ©

¡

Ÿ¦½

:ÌÈn‰ Èt-ÏÚ ˙ÙÁ¯Ó

3

‡ ¯Ó‡iÂ

ÌȉÏ

§© ¤−¤

©

§¥¬ © ¨« ¦

©¬

Ÿ

¤

¡ Ÿ¦−

:¯B‡-ȉÈ ¯B‡ ȉÈ

4

‡ ‡¯iÂ

-˙‡ ÌȉÏ

§ ¦´

®

©«§ ¦

«

©©¯§

¡ Ÿ

¦²

¤

‡ Ïc·i ·BË-Èk ¯B‡‰

¯B‡‰ ÔÈa ÌȉÏ

¨ −

¦

®

©©§¥´

¡

Ÿ¦½

¥¬

¨ −

:CLÁ‰ ÔÈ·e

5

‡ ‡¯˜iÂ

ÌȉÏ

ÌBÈ ¯B‡Ï |

¥¬

© « Ÿ¤

©¦ §¨¸

¡ Ÿ

¦³

¨

Æ ½

-ȉÈ ·¯Ú-ȉÈ ‰ÏÈÏ ‡¯˜ CLÁÏÂ

¯˜·

§ ©−Ÿ¤

¨´¨

¨®§ ¨

©«§ ¦

¤¬¤

©«§ ¦

−Ÿ¤

:„Á‡ ÌBÈ

Ù

¬

¤¨«

6

‡ ¯Ó‡iÂ

ÌÈn‰ CB˙a ÚȘ¯ È‰È ÌȉÏ

©´Ÿ

¤

¡ Ÿ¦½

§ ¦¬ ¨ ¦− © § ´

© ¨®¦

:ÌÈÓÏ ÌÈÓ ÔÈa ÏÈc·Ó ȉÈÂ

7

NÚiÂ

¦

¦´

© § ¦½

¥¬

©−¦

¨¨« ¦

©©´©

ÌÈn‰ ÔÈa Ïc·i ÚȘ¯‰-˙‡ ÌȉÏ

¡ Ÿ¦

» ¤

¨¨ ¦

©¼ ©©§¥À

¥³

© ©

Æ ¦

Æ

‡ ÌÈn‰ ÔÈ·e ÚȘ¯Ï ˙ÁzÓ ¯L

¯L

£¤ Æ

¦ ©´©

¨¨ ¦

½

©

¥´

© ©

½

¦

£¤−

-ȉÈ ÚȘ¯Ï ÏÚÓ

:ÔÎ

8

‡ ‡¯˜iÂ

ÌȉÏ

¥©´

¨¨ ¦®

© ©«§ ¦

¥«

©¦ §¨¯

¡

Ÿ¦²

-ȉÈ ·¯Ú-ȉÈ ÌÈÓL ÚȘ¯Ï

ÌBÈ ¯˜·

¨«¨ ¦− ©

¨ ¨®¦

©«§ ¦

¤¬¤

©«§ ¦

−Ÿ

¤

¬

:ÈL

Ù

¥¦«

9

‡ ¯Ó‡iÂ

˙ÁzÓ ÌÈn‰ eÂwÈ ÌȉÏ

©´Ÿ

¤

¡ Ÿ¦À

¦¨¸

© ©¹

¦

¦ ©³©

‡ ÌÈÓM‰

‰Lai‰ ‰‡¯˙ „Á‡ ÌB˜Ó

© ¨ ©Æ ¦

Æ ¤

¨´

¤¨½

§ ¥¨ ¤−

©©¨ ¨®

-ȉÈÂ

:ÔÎ

10

‡ ‡¯˜iÂ

ÌȉÏ

ı¯‡ ‰LaiÏ |

©«§ ¦

¥«

©¦ §¨

¸

¡ Ÿ

¦³

©©¨ ¨

Æ ¤½¤

‡ ‡¯i ÌÈnÈ ‡¯˜ ÌÈn‰ ‰Â˜ÓÏe

ÌȉÏ

§ ¦ §¥¬

© ©−¦

¨¨´

© ¦®

©©¬§

¡ Ÿ¦−

:·BË-Èk

11

‡ ¯Ó‡iÂ

ı¯‡‰ ‡L„z ÌȉÏ

¦

«

©´Ÿ

¤

¡ Ÿ¦À

©« §

¥³

¨ ¨

Ƥ Æ

ȯt ‰NÚ È¯t ıÚ Ú¯Ê ÚȯÊÓ ·NÚ ‡Lc

¤½

¤ µ¥ ¤

© §¦´ © ¤

½©

¥´

§ ¦º ³Ÿ

¤

§ ¦

Æ

‡ BÈÓÏ

-BÚ¯Ê ¯L

-ȉÈ ı¯‡‰-ÏÚ B·

:ÔÎ

§ ¦

½

£¤¬ ©§

©

¨ ¨®¤ ©«§ ¦

¥«

12

Ú¯Ê ÚȯÊÓ ·NÚ ‡Lc ı¯‡‰ ‡ˆBzÂ

©

¥¸

¨ ¨¹¤ Â

¤ ¤

¥´¤

©§¦³ © ¤

Æ© Æ

‡ ȯt ‰NÚ ıÚ e‰ÈÓÏ

-BÚ¯Ê ¯L

§ ¦

¥½

§¥¯

¬Ÿ

¤

§ ¦²

£¤¬

©§

‡ ‡¯i e‰ÈÓÏ

:·BË-Èk ÌȉÏ

13

-ȉÈÂ

§ ¦

¥®

©©¬§

¡

Ÿ

¦−

¦

«

©«§ ¦

-ȉÈ ·¯Ú

:ÈLÈÏL ÌBÈ ¯˜·

Ù

¤¬¤ ©«§ ¦

−Ÿ

¤

¬

§ ¦

¦«

14

‡ ¯Ó‡iÂ

ÚȘ¯a ˙¯‡Ó È‰È ÌȉÏ

©´Ÿ

¤

¡ Ÿ¦À

§ ¦³

§

Ÿ Ÿ

Æ

¦ § ¦´ ©

˙È˘‡¯·

˙È˘‡¯·

á

‡¯ ˙ÈL

‡ ‡¯a

ÓM‰ ˙‡ ÌȉÏ

§ ¦

¥

¦−

¨¨´

¡ Ÿ¦®

¥¬

© ¨ ©−¦

:ı¯‡‰ ˙‡Â

2

e‰·Â e‰˙ ‰˙ȉ ı¯‡‰Â

§ ¥¬

¨ ¨«¤

§ ¨ ¨À¤

¨§ ¨¬

Ÿ Æ

Æ ¨½Ÿ

‡ Áe¯Â ÌB‰˙ Èt-ÏÚ CLÁÂ

ÌȉÏ

§ −Ÿ¤

©

§¥´

§ ®

§´ ©

¡ Ÿ¦½

:ÌÈn‰ Èt-ÏÚ ˙ÙÁ¯Ó

3

‡ ¯Ó‡iÂ

ÌȉÏ

§© ¤−¤

©

§¥¬ © ¨« ¦

©¬Ÿ

¤

¡ Ÿ¦−

:¯B‡-ȉÈ ¯B‡ ‰È

4

‡ ‡¯iÂ

-˙‡ ÌȉÏ

§ ¦´

®

©«§ ¦

«

©©¯§

¡ Ÿ¦²

¤

‡ Ïc·i ·BË-Èk ¯B‡‰

B‡‰ ÔÈa ÌȉÏ

¨ −

¦

®

©©§¥´

¡ Ÿ¦½

¥¬

¨ −

:CL ‰ ÔÈ·e

5

‡ ‡¯˜iÂ

ÌȉÏ

ÌBÈ ¯B‡Ï |

¥¬

© « Ÿ¤

©¦ §¨¸

¡ Ÿ¦³

¨

Æ ½

-ȉÈ ·¯ -ȉÈ ‰ÏÈÏ ‡¯˜ CLÁÏÂ

¯˜·

§ ©−Ÿ¤

¨´¨

¨®§ ¨

©«§ ¦

¤¬¤

©«§ ¦

−Ÿ¤

:„Á‡ ÌBÈ

Ù

¬

¤¨«

6

¯Ó‡iÂ

È CB˙a ÚȘ¯ È‰È ÌȉÏ

©´Ÿ

¤

¡ Ÿ¦½

§ ¦¬ ¨ ¦− © § ´

© ¨®¦

:ÌÈÓÏ ÌÈÓ ÔÈa ÏÈc· ȉÈÂ

7

NÚiÂ

¦

¦´

© § ¦½

¥¬

−¦

¨¨« ¦

©©´©

Ì n‰ ÔÈa Ïc·iÂ Ú ˜¯‰-˙‡ ÌȉÏ

¡ Ÿ¦

» ¤

¨¨ ¦

©¼ ©©§¥À

¥³

© ©Æ ¦

Æ

‡ ÌÈn ÔÈ·e Ú ˜¯Ï ˙ÁzÓ ¯L

¯L

£¤ Æ

¦ ©´©

¨¨ ¦½ ©

¥´

© ©½ ¦

£¤−

-ȉÈ ÚȘ¯Ï ÏÚÓ

:ÔÎ

8

‡ ‡¯˜iÂ

ÌȉÏ

¥©´

¨¨ ¦® © ©«§ ¦

¥«

©¦ §¨¯

¡ Ÿ¦²

-ȉÈ ·¯Ú-ȉÈ ÌÈÓL ÚȘ¯Ï

ÌBÈ ¯˜·

¨«¨ ¦− ©

¨ ¨®¦

©«§ ¦

¤¬¤

«§ ¦

−Ÿ¤

¬

:ÈL

Ù

¥¦«

9

‡ ¯Ó‡iÂ

˙ÁzÓ ÌÈn‰ eÂwÈ ÌȉÏ

©´Ÿ

¤

¡ Ÿ¦À

¦¨¸

© ©¹ ¦

¦ ©³©

‡ ÌÈÓM‰

‰Lai‰ ‰‡¯˙ „Á ÌB˜Ó

© ¨ ©Æ ¦

Æ ¤

¨´

¤¨½

§ ¥¨ ¤−

©©¨ ¨®

-ȉÈÂ

ÔÎ

0

‡ ‡¯˜

È Ï

‰LaiÏ |

©«§ ¦

¥«

¦ §¨¸

¡ Ÿ¦³

©©¨ ¨ Æ ¤½¤

‡ ‡¯i ÌÈnÈ ‡¯˜ ÌÈn‰ ‰Â˜ÓÏe

ÌȉÏ

§ ¦ §¥¬

© ©−¦

¨¨´

© ¦®

©©¬§

¡ Ÿ¦−

:·BË-Èk

11

‡ ¯Ó‡iÂ

ı¯‡ ‡L„z ÌȉÏ

¦

«

©´Ÿ

¤

¡ Ÿ¦À

©« §

¥³

¨ ¨Æ¤ Æ

È t ‰NÚ È¯t ıÚ Ú¯Ê ÚÈ ÊÓ ·NÚ ‡Lc

¤½ ¤ µ¥ ¤

© §¦´ © ¤½©

¥´

§ ¦º ³Ÿ¤

§ ¦

Æ

‡ B

-B ¯Ê ¯L

-ȉÈ ı¯ ‰-ÏÚ B·

:ÔÎ

§ ¦

½

£¤¬ ©§

©

¨ ¨®¤ ©«§ ¦

¥«

12

Ú¯Ê ÚȯÊÓ ·NÚ ‡Lc ı¯ ‰ ‡ˆBzÂ

©

¥¸

¨ ¨¹¤ ¤ ¤

¥´¤

© §¦³ © ¤Æ© Æ

‡ ȯt ‰NÚ ıÚ e‰ÈÓÏ

-BÚ¯Ê ¯L

§ ¦

¥½

§¥¯

¬Ÿ¤

§ ¦²

£¤¬

©§

‡ ‡¯i e‰ÈÓÏ

:·BË-Èk ÌȉÏ

13

- ‰ÈÂ

§ ¦

¥®

©©¬§

¡ Ÿ¦−

¦

«

©«§ ¦

-ȉÈ ·¯Ú

:ÈLÈÏL ÌBÈ ¯˜·

Ù

¤¬¤ ©«§ ¦

−Ÿ¤

¬

§ ¦

¦«

14

‡ ¯Ó‡iÂ

ÚȘ¯a ˙¯‡Ó È‰È ÌȉÏ

©´Ÿ

¤

¡ Ÿ¦À

§ ¦³

§

Ÿ Ÿ

Æ

¦ § ¦´ ©

Home | TOC

01

02 03 0 4 0 5 06 07

08

09 10 1 1 1 2 13 14 15

16 17 1 8 1 9 20 21

22

23 24 2 5 2 6 27

28 29 30

31 32 3 3 3 4 35 36

37

38 39 4 0 4 1 42 43

44

45 46 4 7 4 8 49 50

2

<<

Book

>>

|

<<

Chapter

>> Home

|

TOC