Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  200 / 848 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 200 / 848 Next Page
Page Background

torah GENESIS

00

‰¯Â˙

˙È˘‡¯·

49

ÈÁÈÂ

100

:ԄȈ-ÏÚ B˙ίÈ ˙i‡

Ò

14

¯Î˘OÈ

¢¦ ½Ÿ

§©§ ¨ − ©

¦

« Ÿ

¦ ¨

¨−

:ÌÈ˙tLn‰ ÔÈa ı·¯ ̯b ¯ÓÁ

15

‡¯iÂ

£´Ÿ

¨®¤

Ÿ

¥−

¥¬

©« ¦

§ § ¨« ¦

©©³§

Ë Èk ‰ÁÓ

Ëi ‰ÓÚ Èk ı¯‡‰-˙‡Â ·B

§ª¨ Æ ¦´

½

§ ¤

¨ ¨−¤

¦´ ¨¥®¨

©¥³

:„·Ú-ÒÓÏ È‰È ÏaÒÏ BÓÎL

Ò

¦ §

Æ

¦ § ½Ÿ

©§ ¦−

§ ©

Ÿ¥«

16

‡¯NÈ ÈË·L „Á‡k BnÚ ÔÈ„È Ôc

¨− ¨¦´

©®

§ © ©−

¦ § ¥¬ ¦ §¨ ¥«

17

Á¯‡-ÈÏÚ ÔÙÈÙL C¯„-ÈÏÚ LÁ Ô„-ȉÈ

§ ¦

¨ ƨ¨´

£¥ ¤½¤

§ ¦

−Ÿ

£¥ ®

Ÿ©

:¯BÁ‡ B·Î¯ Ïti ÒeÒ-È·wÚ CLp‰

© Ÿ¥ Æ

¦ § ¥ ½

©¦¬Ÿ

Ÿ

§ −

¨ «

18

:‰Â‰È È˙Èe˜ E˙ÚeLÈÏ

19

„e„b „b

¦«

¨ § − ¦ ¦¬ ¦

§

¨«

¨−

§´

:·˜Ú „‚È ‡e‰Â ep„e‚È

Ò

20

‡Ó ¯L

§

¤®

§ −

¨ª¬ ¨¥«

¥¨ ¥−

-Èp„ÚÓ ÔzÈ ‡e‰Â BÓÁÏ ‰ÓL

:CÏÓ

Ò

§ ¥¨´

© § ® § ¬

¦¥− ©«£©¥ ¤« ¤

21

Ô˙p‰

‰ÁÏL

‰Ïi‡

ÈÏzÙ

©§ ¨ ¦−

©¨¨´

§ ª¨®

©

Ÿ¥−

:¯ÙL-ȯӇ

Ò

22

Ôa ÛÒBÈ ˙¯t Ôa

¦ §¥

¨«¤

¥³

Ÿ¨ Æ

¥½

¥¬

:¯eL-ÈÏÚ ‰„Úˆ ˙Ba ÔÈÚ-ÈÏÚ ˙¯t

Ÿ

¨−

£¥ ¨®¦

¨

¾

¨£¨−

£¥

«

23

:ÌÈvÁ ÈÏÚa e‰ÓËNi ea¯Â e‰¯¯ÓÈÂ

©«§ ¨£ª−

¨®

Ÿ

©«¦ § § ª−

©£¥¬ ¦ ¦«

24

ÂÈ„È ÈÚ¯Ê efÙi BzL˜ Ô˙ȇa ·LzÂ

©¥³¤

§ ¥ ¨ Æ © § ½

©¨−Ÿ

§

Ÿ

¥´ ¨¨®

‡¯NÈ Ô·‡ ‰Ú¯ ÌMÓ ·˜ÚÈ ¯È·‡ È„ÈÓ

¦

¥ Æ£¦´

©£½Ÿ

¦

¨¬

Ÿ

¤−

¤¬¤ ¦ §¨ ¥«

25

‡Ó

jί·È ÈcL ˙‡Â j¯ÊÚÈ EÈ·‡ Ï

¥¥¸

¨ ¦¹

§©§ §¤À

¨ § ¥³

©©

Æ

¦

¨´§ ¤

½ ¨

˙ˆ·¯ ÌB‰z ˙ίa ÏÚÓ ÌÈÓL ˙ίa

¦ § ³Ÿ

¨ ©Æ ¦

Æ ¥¨½

¦ § ¬Ÿ

§ −

Ÿ¤´¤

:ÌÁ¯Â ÌÈ„L ˙ίa ˙Áz

26

EÈ·‡ ˙ίa

¨®©

¦ § ¬Ÿ

¨©−¦

¨¨«

©

¦ § ´

Ÿ

¨ ¦À

-ÏÚ e¯·b

˙Ú·b ˙‡z-„Ú È¯B‰ ˙ίa

¨« §

Æ ©

¦ § ´Ÿ

©½

©«

©£©−

¦ § ´

Ÿ

‡¯Ï ÔÈȉz ÌÏBÚ

¯ÈÊ „˜„˜Ïe ÛÒBÈ L

¨®

¦«

§¤Æ ¨Æ

§´Ÿ

¥½

§¨§ −Ÿ

§¦¬

:ÂÈÁ‡

Ù

¤¨«

27

„Ú ÏÎ‡È ¯˜aa Û¯ËÈ ·‡Ê ÔÈÓÈa

¦ §¨ ¦

Æ

§¥´

¦ §¨½

©−Ÿ¤

´Ÿ

©

©®

:ÏÏL ˜lÁÈ ·¯ÚÏÂ

28

‡-Ïk

ÈË·L ‰l

§ ¨¤−¤

§ ©¥¬

¨ ¨«

¨

¥²¤

¦ § ¥¬

‡¯NÈ

‡ ˙‡Ê ¯NÚ ÌÈL Ï

Ì‰Ï ¯ac-¯L

¦ §¨ ¥−

§¥´

¨ ¨®

§ Ÿ

£¤

¦ ¤¸

¨¤³

‡ Lȇ Ì˙B‡ C¯·È ̉ȷ‡

B˙ί·k ¯L

£¦

¤ Æ

©§¨´¤

¨

½

¦²

£¤¬

§ ¦ § ¨ −

:Ì˙‡ C¯a

29

‡ ¯Ó‡i Ì˙B‡ ˆÈÂ

̉Ï

¥©¬

Ÿ

¨«

©§©´

¨

À

©³Ÿ

¤

£¥¤

Æ

‡ ÛÒ‡ È‡

‡ È˙‡ e¯·˜ ÈnÚ-Ï

È˙·‡-Ï

£¦ Ƥ¡¨´

¤

© ¦½

¦ §¬

Ÿ

¦−

¤

£

Ÿ¨®

‡ ‰¯Ún‰-Ï

:ÈzÁ‰ ÔB¯ÙÚ ‰„Na ¯L

¤

©¸ § ¨¨½

£¤¬

¦

§¥−

¤ §¬

©« ¦

¦«

30

‡ ‰¯Úna

‡ ‰ÏtÎn‰ ‰„Na ¯L

¯L

© § ¨¨º

£¤¸

¦

§¥¯

© © § ¥¨²

£¤¬

-Èt-ÏÚ

‡ ÔÚk ı¯‡a ‡¯ÓÓ

‰˜ ¯L

©

§¥ © §¥−

§ ¤´¤

§¨®©

£¤

Á ¨¨¸

ÈzÁ‰ Ô¯ÙÚ ˙‡Ó ‰„O‰-˙‡ ̉¯·‡

© §¨ ¨¹

¤

© ¨¤À

¥¥²

¤ §¬

Ÿ

© ¦

¦−

:¯·˜-˙fÁ‡Ï

31

̉¯·‡-˙‡ e¯·˜ ‰nL

©£ª©

¨« ¤

¨´¨

¨«

§º

¤

© §¨ ¨

À

flankshallbeuponZidon. /

[ 4]

Issacharisalarge-

boned ass, / Couching down between the sheep-

folds. /

[ 5]

For he saw a resting-place that it was

good, / And the land that it was pleasant; / And

he bowed his shoulder to bear, / And became a

servant under taskwork. /

[ 6]

Dan shall judge his

people, / As one of the tribes of Israel. /

[ 7]

Dan

shall be a serpent in the way, / A horned snake in

the path, / That biteth the horse’s heels, / So that

his rider falleth backward. /

[ 8]

I wait for Thy

salvation,OLord. /

[ 9]

Gad,

a

a troop

b

shall troop

upon him; / But he shall troop upon their heel. /

[20]

As for Asher, his bread shall be fat, / And he

shall yield royal dainties. /

[2 ]

Naphtali is a hind

let loose: / He giveth goodly words. /

[22]

Joseph

is a fruitful vine, / A fruitful vine by a fountain; /

Its branches run over the wall. /

[23]

The archers

have dealt bitterly with him, / And shot at him,

and hated him; /

[24]

But his bow abode firm, /

And the arms of his hands were made supple, /

By the hands of theMighty One of Jacob, / From

thence, from the Shepherd, the Stone of Israel, /

[25]

Even by the God of thy father, who shall

help thee, / And by the Almighty, who shall bless

thee, /Withblessingsofheavenabove, /Blessings

of the deep that coucheth beneath, / Blessings of

the breasts, and of the womb. /

[26]

The blessings

of thy father / Are mighty beyond the blessings

of my progenitors / Unto the utmost bound of

the everlasting hills; / They shall be on the head

of Joseph, / And on the crown of the head of the

prince among his brethren.

[27]

Benjamin is a wolf that raveneth; / In

the morning he devoureth the prey, / And at

even he divideth the spoil.’

[28]

All these are the twelve tribes of Israel,

and this is it that their father spokeunto themand

blessed them; every one according to his blessing

he blessed them.

[29]

And he charged them, and

said unto them: ‘I am to be gathered unto my

people; bury me with my fathers in the cave that

is in the field of Ephron the Hittite,

[30]

in the

cave that is in the field of Mach-pelah, which

is before Mamre, in the land of Canaan, which

Abraham bought with the field from Ephron

the Hittite for a possession of a burying-place.

[3 ]

There they buried Abraham and Sarah his

a Heb.

gedud.

b From the Heb. root

gadad.

49. 4 va-yhi

<<

Book

>>

| <

< Cha

pter

>>

Home |

TOC

200

<<

Book

>>

|

<<

Chapter

>> Home

|

TOC