Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  820 / 848 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 820 / 848 Next Page
Page Background

torah DEUTERONOMY

412

33.5 vezot habrakha

‰¯Â˙

Ìȯ·„

33

‰Î¯·‰ ˙‡ÊÂ

412

:·˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰L¯BÓ ‰LÓ eÏ-‰eˆ

¦¨

¨−

Ÿ

¤®

¨ ¨−

§

¦ ©¬

©£«

Ÿ

5

‡¯ Ûq‡˙‰a CÏÓ Ôe¯LÈ· ȉÈÂ

ÌÚ ÈL

©§ ¦¬ ¦

ª−

¤®¤

§ ¦ § ©¥

Æ

¨´

¥ ¨

½

‡¯NÈ ÈË·L „ÁÈ

6

‡Â Ô·e‡¯ ÈÁÈ

˙ÓÈ-Ï

©−©

¦ § ¥¬ ¦ §¨ ¥«

§ ¦¬ §

¥− § ©

¨®

Ÿ

:¯tÒÓ ÂÈ˙Ó È‰ÈÂ

Ò

7

‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ

¦

¦¬ § ¨−

¦ § ¨«

§´Ÿ

¦«

¨

»

‡Â ‰„e‰È ÏB˜ ‰Â‰È ÚÓL ¯Ó‡iÂ

BnÚ-Ï

© Ÿ

© ¼ § ©³

§

¨ Æ ´

§

¨½

§ ¤

© −

ÂȯvÓ ¯ÊÚ BÏ ·¯ ÂÈ„È ep‡È·z

§ ¦

¤®

¨¨ Æ

¨´

½

§¥¬¤

¦ ¨¨−

:‰È‰z

Ò

8

Eȯe‡Â EÈnz ¯Ó‡ ÈÂÏÏe

¦

§¤«

§ ¥¦´ ¨ ©½

ª¤¬

§

¤−

‡ E„ÈÒÁ LȇÏ

e‰·È¯z ‰qÓa B˙Èq ¯L

§ ¦´

£¦

¤® £¤³ ¦ ¦

Æ § ©¨½

§ ¦

¥−

-ÏÚ

:‰·È¯Ó ÈÓ

9

Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï ¯Ó‡‰

©

¥¬

§ ¦

¨«

¨

Ÿ¥º

§ ¨ ¦³

§ ¦

Æ

-˙‡Â ¯Èk‰ ‡Ï ÂÈÁ‡-˙‡Â ÂÈ˙ȇ¯ ‡Ï

Â·

´Ÿ

§

¦

¦½

§ ¤

¤¨ Æ ´Ÿ

¦ ¦½

§ ¤

E˙ȯ·e E˙¯Ó‡ e¯ÓL Èk Ú„È ‡Ï ÂÈa

¨¨−

´Ÿ

¨¨®

¦³

¨« §

Æ ¦ §¨ ¤½

§ ¦«

§ −

:e¯ˆÈ

10

E˙¯B˙Â ·˜ÚÈÏ EÈËtLÓ e¯BÈ

¦ § « Ÿ

³

¦

§ ¨¤Æ

Æ §©£½Ÿ

§

¨ § −

‡¯NÈÏ

ÏÈÏΠEt‡a ‰¯B˘ eÓÈNÈ Ï

§ ¦ §¨ ¥®

¨ ¦³

§

¨

Æ

§ ©¤½

§¨ ¦−

-ÏÚ

:EÁaÊÓ

11

ÂÈ„È ÏÚÙe BÏÈÁ ‰Â‰È C¯a

©«

¦ § § ¤«

¨¥³ §

¨

Æ ¥ ½

¬Ÿ

©

¨¨−

ÂȇNÓe ÂÈÓ˜ ÌÈ˙Ó ıÁÓ ‰ˆ¯z

¦ § ¤®

§ ©¸

¨ § ©¯¦

¨ ¨²

§

© § ¨−

:ÔeÓe˜È-ÔÓ

Ò

12

„È„È ¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï

¦

§

«

§ ¦ §¨ ¦´

¨ ©

½

§¦´

-Ïk ÂÈÏÚ ÛÙÁ ÂÈÏÚ ÁË·Ï ÔkLÈ ‰B‰È

§

¨½

¦ § ¬Ÿ

¨¤−©

¨¨®

Ÿ

¥³

¨ ¨

Æ ¨

:ÔÎL ÂÈÙÈ˙k ÔÈ·e ÌBi‰

Ò

13

ÛÒBÈÏe

©½

¥¬

§ ¥ ¨−

¨¥«

§

¥´

ÌÈÓL „‚nÓ Bˆ¯‡ ‰B‰È ˙ί·Ó ¯Ó‡

¨ ©½

§

Ÿ

¤¬¤

§

¨−

©§ ®

¦ ¤³¤

¨ ©

Æ ¦

Æ

:˙Áz ˙ˆ·¯ ÌB‰zÓe ÏhÓ

14

„‚nÓe

¦ ¨½

¦ § −

Ÿ

¤¬¤

¨« ©

¦ ¤−¤

:ÌÈÁ¯È L¯b „‚nÓe LÓL ˙‡e·z

§

´Ÿ

¨®¤

¦ ¤−¤

¤¬¤

§¨ ¦«

15

‡¯Óe

˙BÚ·b „‚nÓe Ì„˜-ȯ¯‰ L

¥−Ÿ

©§ ¥ ¤®

¤

¦ ¤−¤

¦ § ¬

:ÌÏBÚ

16

ÈÎL ÔBˆ¯e d‡ÏÓe ı¯‡ „‚nÓe

¨«

¦ ¤À¤ µ¤¤

§

Ÿ¨½

§ ¬

Ÿ

§ ¦−

‡¯Ï ‰˙‡B·z ‰Ò

¯ÈÊ „˜„˜Ïe ÛÒBÈ L

§¤® ¨ Æ

¨ Æ §´Ÿ

¥½

§¨§ −Ÿ

§¦¬

:ÂÈÁ‡

17

̇¯ È¯˜Â BÏ ¯„‰ B¯BL ¯BÎa

¤¨«

§ ¸

¹

¨¨´

À

§©§ ¥³ § ¥

Æ

ı¯‡-ÈÒÙ‡ ÂcÁÈ ÁbÈ ÌÈnÚ Ì‰a ÂÈ¯˜

©§ ¨½

¨¤À

© ¦²

§©©¬ ©§¨−

© § ¥

¨®¤

‡ ̉ Ìȯه ˙B··¯ ̉Â

ÈÙÏ

§ ¥ Æ

¦«

§ ´

¤ §©

½

¦

§ ¥−

© §¥¬

:‰MÓ

Ò

18

ÁÓN ¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ

§ ©¤«

§ ¦ §

ª´

¨ ©

½

§ ©¬

:EÈω‡a ¯Î˘OÈ E˙‡ˆa ÔÏe·Ê

§

ª−

§ ¥ ¤®

§ ¦ ¨

¨−

§

Ÿ¨¤«

19

˜„ˆ-ÈÁ·Ê eÁaÊÈ ÌL e‡¯˜È-¯‰ ÌÈnÚ

© ¦

Æ ©

¦ §¨½

¨−

¦§ § ´

¦ § ¥ ¤®¤

ÈeÓË ÈeÙNe e˜ÈÈ ÌÈnÈ ÚÙL Èk

¦´

¤³©

© ¦

Æ

¦ ¨½

§

¥−

§ ¬ ¥

:ÏBÁ

Ò

20

·ÈÁ¯Ó Ce¯a ¯Ó‡ „‚Ïe

«

§¨´

¨ ©½

¨−

©§

¦´

:„˜„˜-Û‡ ÚB¯Ê ۯˠÔÎL ‡È·Ïk „b

¨®

§ ¨ ¦´

¨¥

½

§ ¨©¬

§− ©

©

¨§ «

Ÿ

of the congregation of Jacob. /

[5]

And there

was a king in Jeshurun, / When the heads of the

people were gathered, / All the tribes of Israel

together. /

[6]

Let Reuben live, and not die /

In that his men become few. /

[7]

And this for

Judah, and he said: / Hear, Lord, the voice of

Judah, / And bring him in unto his people; / His

hands shall contend for him, / And Thou shalt

be a help against his adversaries. /

[8]

And of

Levi he said: / Thy Thummim and Thy Urim be

with Thy holy one, / Whom Thou didst prove at

Massah, / With whom Thou didst strive at the

waters of Meribah; /

[9]

Who said of his father,

andof hismother: ‘I havenot seenhim’, /Neither

did he acknowledge his brethren, / Nor knew

he his own children; / For they have observed

Thy word, / And keep Thy covenant. /

[10]

They

shall teach Jacob Thine ordinances, / And Israel

Thy law; / They shall put incense before Thee, /

And whole burnt-offering upon Thine altar. /

[11]

Bless, Lord, his substance, / And accept the

work of his hands; / Smite through the loins of

them that rise up against him, / And of them

that hate him, that they rise not again. /

[12]

Of

Benjamin he said: / The beloved of the Lord

shall dwell in safety by Him; / He covereth

him all the day, / And He dwelleth between his

shoulders. /

[13]

And of Joseph he said: / Blessed

of the Lord be his land; / For the precious things

of heaven, for the dew, / And for the deep that

coucheth beneath, /

[14]

And for the precious

things of the fruits of the sun, / And for the

precious things of the yield of the moons, /

[15]

And for the tops of the ancient mountains, /

And for the precious things of the everlasting

hills, /

[16]

And for the precious things of the

earth and the fulness thereof, / And the good will

of Him that dwelt in the bush; / Let the blessing

come upon the head of Joseph, / And upon the

crown of the head of him that is prince among

his brethren. /

[17]

His firstling bullock, majesty

is his, / And his horns are the horns of the wild-

ox; / With them he shall gore the peoples all of

them, even the ends of the earth; / And they are

the ten thousands of Ephraim, / And they are the

thousands of Manasseh. /

[18]

And of Zebulun

he said: / Rejoice, Zebulun, in thy going out, /

And, Issachar, in thy tents. /

[19]

They shall

call peoples unto the mountain; / There shall

they offer sacrifices of righteousness; / For they

shall suck the abundance of the seas, / And the

hidden treasures of the sand. /

[20]

And of Gad

he said: / Blessed be He that enlargeth Gad, /

<<

Book

>>

| <

< Cha

pter

>>

Home |

TOC

820

<<

Book

>>

|

<<

Chapter

>> Home

|

TOC